Indien deze mail onleesbaar is gelieve hier te klikken
Ce mail en français

EBP-Tenderletter nr 16 - december 2008
Beste Tenderletter lezer,

Wij stuurden u reeds verschillende Tenderletters en hopen dat de inhoud ervan u van nut is.

Graag hadden wij van u bevestiging dat u onze nieuwsbrief gratis wenst blijven te ontvangen !
Wenst u zich uit te schrijven klik dan op de link hieronder.
Klik hier indien u de EBP- Tenderletter NIET meer wenst te ontvangen.

Blijft u als lezer, dan wensen wij u veel leesgenot !

Het EBP-Tenderletter Team.

Had u een andere opmerking en/of vraag mbt de EBP-Tenderletter stuur dan een mail aan pi@ebp.be

Inhoudstafel


nihil2. Nationale wet- en regelgeving

Wet van 8 mei 2007 houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de corruptie, gedaan te New York op 31 oktober 2003

Vindplaats: B.S. 18 november 2008
Zie inzonderheid artikel 9 van het geratificeerde Verdrag betrekking hebbende op de "Gunning van overheidsopdrachten en het beheer van de overheidsfinanciën".

Federale Overheidsdienst Kanselarij Van De Eerste Minister - 27 augustus 2008. - Omzendbrief. - Overheidsopdrachten. - Toepassing van een nieuwe CPV-nomenclatuur (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) vanaf 15 september 2008

Vindplaats: B.S. 2 september 2008
De CPV-nomenclatuur is een eenvormig classificatiesysteem dat tot doel heeft de gebruikte referenties te harmoniseren bij het omschrijven van het voorwerp van de opdracht in de bekendgemaakte aankondigingen.

De EG-verordening (EG) nr. 213/2008 van de Commissie van 28 november 2007 heeft tamelijk belangrijke wijzigingen aangebracht in de CPV-nomenclatuur. Bijgevolg werden ook tal van CPV-referentienummers gewijzigd in de bijlagen van de richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG die de lijst van de werken en diensten van de categorieën A en B bevatten.

Deze verordening werd bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie L-74 van 15 maart 2008. Ze is beschikbaar op het internetadres http://eur-lex.europa.eu/nl/index.htm

De pagina's 3 en volgende van de bekendmaking bevatten de nieuwe CPV-nomenclatuur en de pagina's 367 tot 375 de genoemde bijlagen van de richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG, zoals gewijzigd op basis van de CPV-referentienummers.

Een concordantietabel tussen de vroegere en de nieuwe CPV-nomenclatuur is beschikbaar op de website van de Europese Commissie http://ec.europa.eu:internal_market/publicprocurement/e-procurement_en.htm#cpv.

Bijgevolg dienen de aanbestedende overheden en aanbestedende diensten deze nieuwe referentienummers te vermelden voor de opdrachten die vanaf 17 september 2008 worden bekendgemaakt, eerste dag van bekendmaking op basis van de nieuwe CPV-nomenclatuur.

Vanaf deze datum zal immers enkel de nieuwe nomenclatuur worden aanvaard.

Vlaamse Overheid - Bestuurszaken - 18 juli 2008. - Omzendbrief BB 2008/09 - Financiering met projectbeheer - Promotieopdracht van werken

Vindplaats: B.S. 3 september 2008
In deze omzendbrief, uitgaande van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale Besturen, wordt de de bijzondere aandacht van de lokale besturen en de provincies gevestigd op een advies dat de federale commissie voor overheidsopdrachten op 9 juni 2008 heeft gegeven omtrent de problematiek van de financiering met projectbeheer(1. Dit advies, dat bekendgemaakt werd in het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2008, is richtinggevend bij de uitoefening van het bestuurlijk toezicht op de overheidsopdrachten van de lokale besturen en de provincies.

Vlaamse Overheid - Omzendbrief MOW 2008/01 van 18 augustus 2008 - Overheidsopdrachten van werken - Omzendbrief met betrekking tot de gevolgen van de prijsstijgingen van ferrometalen en ruw gietijzer

Vindplaats: B.S. 29 september 2008
Sinds januari 2008 worden er aanzienlijke stijgingen genoteerd van de prijzen van allerlei soorten staal en gietijzer.

Redelijkerwijze mag aangenomen worden dat sommige aannemers zulke prijsverhogingen niet konden voorzien bij het indienen van hun offerte. Ook wanneer het bestek een herzieningsclausule bevat, is het mogelijk dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de invloed van deze prijsstijgingen.

De aannemer die vindt dat hij ingevolge de prijsstijgingen van staal en gietijzer een nadeel lijdt, kan bij de aanbestedende overheid een vraag indienen om vergoed te worden volgens de modaliteiten van omzendbrief MOW 2008/01.

Deze manier van vergoeden moet aanzien worden als een minnelijke schikking tussen de aannemer en de aanbestedende overheid en zal het voorwerp uitmaken van een bijakte bij de overheidsopdracht.

Vlaamse Overheid - Omzendbrief BZ-OVO-08-01 van 28 oktober 2008 - Overheidsopdrachten. - Omzendbrief met betrekking tot de gevolgen van de prijsstijging van ferrometalen en ruw gietijzer

Vindplaats: B.S. 18 november 2008
Op 29 september 2008 werd de Omzendbrief MOW 2008/01 van 18 augustus 2008 met betrekking tot de gevolgen van de prijsstijgingen van ferrometalen en ruw gietijzer in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Door de omzendbrief BZ-OVO-08-01 van 28 oktober 2008 wordt de Omzendbrief MOW 2008/01 algemeen toepasselijk verklaard voor alle beleidsdomeinen van de Vlaamse Overheid, met uitzondering van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, mits een aantal aanpassingen.

Vlaamse Overheid - Omzendbrief MOW 2008/04. - Overheidsopdrachten van werken. - Omzendbrief met betrekking tot de gevolgen van de prijsstijgingen van petroleumbitumen bij de aanleg van bitumineuze wegverhardingen

Vindplaats: B.S. 28 oktober 2008
Sedert de uitvaardiging van omzendbrief 2007/01 met betrekking tot de gevolgen van de prijsstijging van petroleumbitumen bij de aanleg van bitumineuze wegverhardingen op 19 januari 2007, is de grondstofprijs voor petroleumbitumen verder gestegen. Anderzijds kan aangenomen worden dat tot op heden sommige herzieningsclausules, die werden opgenomen in bestekken voor aannemingen van werken, mogelijks onvoldoende rekening houden met de invloed van deze prijsstijging. Bijgevolg werd het noodzakelijk geacht om volgende maatregelen te treffen:
  1. In het kader van een overgangsmaatregel wordt de toepassing van omzendbrief MOW 2007/01 d.m.v. omzendbrief MOW 2008/04 verlengd.
  2. De aannemer of leverancier, die vindt dat hij ingevolge de prijsstijging van petroleumbitumen een nadeel heeft geleden, kan aldus bij de aanbestedende entiteit een aanvraag indienen om vergoed te worden volgens de modaliteiten van omzendbrief MOW 2007/01 en § 2 van omzendbrief MOW 2008/04.
  3. De in omzendbrief MOW 2007/01 vermelde cumulatieve voorwaarden om voor een minnelijke schikking in aanmerking te kunnen komen, worden door omzendbrief MOW 2008/04 aangepast en/of aangevuld.


Federale Overheidsdienst Kanselarij Van De Eerste Minister - Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten - Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden. - Bericht

Vindplaats: B.S. 17 november 2008
(1) Overheidsopdrachten gegund vóór 8 augustus 2002

Overeenkomstig artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden die de bijlage vormen van het koninklijk besluit van 26 september 1996, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 15 februari 1999, bedraagt de vanaf 1 november 2008 toe te passen rentevoet van de verwijlintresten 5,75 pct. (rentevoet van de marginale beleningsfaciliteit van de Europese Centrale Bank op 31 oktober 2008, namelijk 4,25 pct., verhoogd met een marge van 1,50 pct.), voor de overheidsopdrachten bekendgemaakt vanaf 1 mei 1997 en de overheidsopdrachten waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting om een aankondiging bekend te maken, werd uitgenodigd tot het indienen van een offerte of van een kandidatuur vanaf deze datum.

Dezelfde rentevoet is van toepassing vanaf 1 november 2008 op de overheidsopdrachten waarvan de uitvoering onderworpen is aan artikel 15, § 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 en die bekendgemaakt zijn vanaf 1 januari 1981 of deze waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting om een aankondiging bekend te maken, wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte of van een kandidatuur vanaf deze datum.

(2) Overheidsopdrachten gegund vanaf 8 augustus 2002

De opdrachten gegund vanaf 8 augustus 2002 vallen onder de toepassing van de bepalingen van het koninklijk besluit van 17 december 2002.

Overeenkomstig artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 17 december 2002, zijn de volgende rentevoeten van toepassing voor de opdrachten gegund vanaf 8 augustus 2002:

augustus tot december 2002 : 10,50 %
januari tot juni 2003 : 10 %
juli tot december 2003 : 9,50 %
januari tot juni 2004 : 9,50 %
juli tot december 2004 : 9,50 %
januari tot juni 2005 : 9,50 %
juli tot december 2005 : 9,50 %
januari tot juni 2006 : 9,50 %
juli tot december 2006 : 10 %
januari tot juni 2007 : 11 %
juli tot december 2007 : 11,50 %
januari tot juni 2008 : 11,50 %
juli tot december 2008 : 11,50 %

(3) Indien de rentevoet onder punt 1 later wordt gewijzigd, zal op de vijftiende dag van de maand of op de eerstvolgende werkdag die erop volgt, een bericht in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.

3. Rechtspraak

Hof van Justitie

Hof van Justitie, 2 oktober 2008, zaak C157/06, Europese Commissie t/ Italië - Niet-nakoming - Overheidsopdrachten voor leveringen - Richtlijn 93/36/EEG - Gunning van overheidsopdrachten zonder voorafgaande aankondiging van opdracht - Lichte helikopters voor politie en nationale brandweer

Vindplaats: http://www.curia.europa.eu

De Commissie van de Europese Gemeenschappen verzocht het Hof vast te stellen dat de Italiaanse Republiek door de vaststelling van het decreet van de minister van Binnenlandse Zaken van 11 juli 2003, waarbij een afwijking van de communautaire regeling inzake overheidsopdrachten voor leveringen wordt toegestaan voor de aankoop van lichte helikopters ten behoeve van de politie en de nationale brandweer, zonder dat is voldaan aan de voorwaarden die een dergelijke afwijking kunnen rechtvaardigen, niet heeft voldaan aan de verplichtingen die op haar rusten krachtens richtlijn 93/36/EEG voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen.

Volgens vaste rechtspraak moeten afwijkingen van de regels die de doeltreffendheid van de door het EG-Verdrag op het gebied van overheidsopdrachten toegekende rechten beogen te verzekeren, strikt worden uitgelegd en dient degene die zich op een afwijking wil beroepen, te bewijzen dat de uitzonderlijke omstandigheden die deze afwijking rechtvaardigen, daadwerkelijk bestaan.

In casu stelt de Italiaanse Republiek dat het ministerieel decreet voldoet aan de voorwaarden van artikel 296 EG en artikel 2, lid 1, sub b, van richtlijn 93/36, met name omdat de in dit decreet bedoelde helikopters goederen voor dubbel gebruik zijn, dat wil zeggen zowel voor civiele als voor militaire doeleinden kunnen dienen.

Dienaangaande moet eraan worden herinnerd dat elke lidstaat krachtens artikel 296, lid 1, sub b, EG de maatregelen kan nemen die hij noodzakelijk acht voor de bescherming van de wezenlijke belangen van zijn veiligheid en die betrekking hebben op de productie van of de handel in wapens, munitie en oorlogsmateriaal, evenwel op voorwaarde dat die maatregelen de mededingingsverhoudingen op de gemeenschappelijke markt niet wijzigen voor producten die niet voor specifiek militaire doeleinden zijn bestemd.

Uit de bewoordingen van deze bepaling blijkt dat de betrokken producten bestemd moeten zijn voor specifiek militaire doeleinden. Hieruit volgt dat voor de aankoop van materieel waarvan het gebruik voor militaire doeleinden weinig zeker is, noodzakelijkerwijs de regels voor plaatsing van overheidsopdrachten moeten worden gevolgd.

Zoals de Italiaanse Republiek toegeeft, staat vast dat het ministerieel decreet betrekking heeft op helikopters die zeker voor civiele doeleinden zullen worden ingezet, terwijl de inzet ervan voor militaire doeleinden slechts een mogelijkheid is.

De Italiaanse Republiek kan zich dus niet met succes beroepen op artikel 296, lid 1, sub b, EG, waarnaar in artikel 3 van richtlijn 93/36 wordt verwezen, ter rechtvaardiging van een nationale regeling volgens welke deze helikopters kunnen worden aangekocht volgens de procedure van gunning via onderhandelingen.

De Italiaanse Republiek beroept zich eveneens op artikel 2, lid 1, sub b, van richtlijn 93/36.

Om te beginnen dient eraan te worden herinnerd dat de noodzaak om te voorzien in een verplichting tot vertrouwelijke behandeling geenszins belet dat voor de plaatsing van een opdracht gebruik wordt gemaakt van een procedure van oproep tot mededinging.

Het beroep op artikel 2, lid 1, sub b, van richtlijn 93/36 ter rechtvaardiging van een nationale regeling volgens welke de betrokken helikopters kunnen worden aangekocht volgens de procedure van gunning via onderhandelingen lijkt derhalve onevenredig met het doel, de verspreiding van vertrouwelijke informatie over de productie van deze helikopters te voorkomen. De Italiaanse Republiek heeft immers niet aangetoond dat een dergelijk doel niet had kunnen worden bereikt in het kader van een oproep tot mededinging zoals die waarin deze richtlijn voorziet.

Hof van Justitie, 13 november 2008, zaak C-324/07, Coditel - Overheidsopdrachten - Procedures voor plaatsing - Openbaredienstenconcessies - Concessie voor exploitatie van gemeentelijk kabeltelevisienet - Toewijzing door gemeente aan intercommunale coöperatieve vennootschap - Transparantieverplichting - Voorwaarden - Toezicht van concessieverlenende instantie op concessiehouder zoals op haar eigen diensten

Vindplaats: http://www.curia.europa.eu

De artikelen 43 EG en 49 EG, het gelijkheidsbeginsel en het verbod van discriminatie op grond van nationaliteit alsmede de transparantieverplichting die deze inhouden, verzetten zich er niet tegen dat een overheidsinstantie, zonder een aanbesteding uit te schrijven, een concessie voor openbare diensten toewijst aan een intercommunale coöperatieve vennootschap waarvan alle vennoten overheidsinstanties zijn, wanneer deze overheidsinstanties op die vennootschap toezicht uitoefenen zoals op hun eigen diensten en die vennootschap het merendeel van haar werkzaamheden verricht ten behoeve van deze overheidsinstanties.

Onder voorbehoud van verificatie door de verwijzende rechter van de feiten met betrekking tot de mate van zelfstandigheid waarover de aan de orde zijnde vennootschap beschikt, kan in omstandigheden zoals die van het hoofdgeding, waarin de beslissingen over de werkzaamheden van een intercommunale coöperatieve vennootschap die uitsluitend in handen is van overheidsinstanties, worden genomen door statutaire organen van die vennootschap die bestaan uit vertegenwoordigers van de aangesloten overheidsinstanties, het toezicht dat deze overheidsinstanties op die beslissingen uitoefenen worden geacht deze instanties in staat te stellen op die vennootschap toezicht uit te oefenen zoals op hun eigen diensten.

Wanneer een overheidsinstantie toetreedt tot een intercommunale coöperatieve vennootschap waarvan alle vennoten overheidsinstanties zijn, teneinde aan die vennootschap het beheer van een openbare dienst over te dragen, kan het toezicht van de bij die vennootschap aangesloten instanties op die vennootschap, om als toezicht zoals op hun eigen diensten te worden aangemerkt, door deze instanties gezamenlijk worden uitgeoefend, in voorkomend geval bij meerderheidsbeslissing.

Hof van Cassatie

Hof van Cassatie, 19 september 2008, NV B. t/ NV De Post, arrest nr. C.07.0526.N - Artikelen 16, § 3 en 17 van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 [nu: artikelen 16, § 3 en 17 AAV] - Teruggave van boeten wegens laattijdige uitvoering - Voorschriften

Vindplaats: http://www.cass.be

1. Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 17, §1, 1°, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, kan de aannemer de gehele of gedeeltelijke teruggave verkrijgen van boeten wegens laattijdige uitvoering, wanneer hij bewijst dat de vertraging geheel of gedeeltelijk te wijten is hetzij aan de aanbestedende overheid, hetzij aan bij artikel 16, §2, bedoelde omstandigheden voor zover deze zich hebben voorgedaan voor het verstrijken van de contractuele termijnen.

Krachtens artikel 17, §3, van voormeld ministerieel besluit, dient, voor wat de opdrachten voor aanneming van leveringen en van diensten betreft, elke aanvraag tot teruggave van boeten op straffe van verval schriftelijk te worden ingediend, uiterlijk de zestigste kalenderdag te rekenen vanaf de betaling van de factuur waarop deze boeten werden ingehouden.

Krachtens artikel 17, §2, van hetzelfde ministerieel besluit, is artikel 16, §3, van toepassing op de feiten en omstandigheden die ingeroepen worden bij de aanvragen tot teruggave van de bij §1, 1°, bedoelde boeten wegens laattijdige uitvoering.

Dit artikel 16, §3, bepaalt dat de aannemer verplicht is, op straffe van verval, de aanbestedende overheid ten spoedigste en schriftelijk in te lichten over de feiten of omstandigheden die de goede gang van de opdracht verstoren en hierbij bondig de invloed te doen kennen die deze feiten hebben of zouden kunnen hebben op het verloop en de kostprijs van de opdracht. De bedoelde klachten en verzoeken zijn in elk geval niet ontvankelijk wanneer de ingeroepen feiten en omstandigheden niet schriftelijk zijn bekendgemaakt binnen de dertig kalenderdagen nadat ze zich hebben voorgedaan of na de datum waarop de aannemer ze normaal had moeten kennen.

2. Uit deze bepalingen volgt dat een aanvraag tot teruggave van boeten wegens laattijdige uitvoering op straffe van verval moet worden ingediend binnen de termijn voorzien door artikel 17, §3, dat de feiten en omstandigheden die deze aanvraag wettigen ter kennis moeten worden gebracht van het bestuur op de wijze en binnen de termijn bepaald door artikel 16, § 3, en dat de aannemer moet bewijzen dat de vertraging geheel of gedeeltelijk te wijten is aan deze feiten en omstandigheden.

De vermelding van de feiten en omstandigheden in de aanvraag tot kwijtschelding is niet op straffe van nietigheid of verval opgelegd.

3. De appelrechters, die de vordering van de eiseres tot terugbetaling van de boeten wegens laattijdige uitvoering afwijzen op grond dat de eiseres de feiten en omstandigheden waarop deze aanvraag was gesteund niet vermeldde in de aanvraag tot kwijtschelding, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

4. Ingevolge artikel 16, §3, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977, dienen de feiten en omstandigheden, op straffe van niet-ontvankelijkheid van de desbetreffende klachten en verzoeken, ter kennis te worden gebracht van het bestuur uiterlijk binnen de 30 dagen nadat ze zich hebben voorgedaan of na de datum waarop de aannemer ze normaal had moeten kennen.

5. De appelrechters, die de vordering van de eiseres afwijzen op grond dat de feiten en omstandigheden die de aanvraag wettigen, niet werden ter kennis gebracht van het bestuur binnen de 30 dagen nadat ze zich hebben voorgedaan, zonder na te gaan of de kennisgeving niet geschiedde binnen de dertig dagen na de datum waarop de aannemer ze normaal had moeten kennen, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

[Volgt vernietiging van het bestreden arrest]


BREWAEYS, E., "De stuiting van de verjaring van schuldvorderingen tegen de overheid", Rechtskundig Weekblad 2008-09, nr. 14, 6 december 2008, 562-568.

WAUTERS, K. en GHYSELS, M., "De transparantieplicht bij de gunning van overheidsovereenkomsten in de rechtspraak van het Hof van Justitie, met rechtsvergelijkende annotaties", Rechtskundig Weekblad 2008-09, nr. 10, 8 november 2008, 386-401.


Belangrijke juridische kennisgeving - Disclaimer

Hoewel bij de realisatie van deze nieuwsbrief een zo groot mogelijke nauwkeurigheid en correctheid werd nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele (druk)fouten, onvolkomen- en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaardt EBP hiervoor geen aansprakelijkheid. De gebruiker van deze nieuwsbrief erkent en aanvaardt, door de loutere aanwending van de inhoud ervan, voormelde afwijzing van aansprakelijkheid.
Ontdek de nieuwe data van onze seminaries voor 2009!Nieuw!
Vanaf 1 januari 2008 zijn wij vrijgesteld van BTW voor onze seminaries!

 

Ontdek de portaalsite voor overheidsaankopers: www.publicationsonline.be en zijn meerdere fonctionnaliteiten!


 

Studiedag:"Inbesteding, aanbesteding en publiek-private samenwerkingen"
Deze studiedag brengt de in-house contracten en PPS-mogelijkheden voor besturen onder het licht: welke is de geldende regelgeving? Wat met het gemeentedecreet? Aan de hand van recente praktijkvoorbeelden worden de laatste wijzigingen uiteengezet door onze vier gastsprekers.

 

Opleiding: "Integriteitsrisico's bij overheidsopdrachten"
Bent u betrokken bij het aankoopproces binnen uw bestuur, dan dient u de wetgeving overheidsopdrachten scrupuleus na te leven. Als ervaren aankoper weet u dat dit proces niet vrij is van integriteitsrisico's die de reputatie van uw organisatie ernstig kunnen schaden!

 

Opleiding: "ICT en Overheidsopdrachten"
Hoe kan u een evenwicht vinden tussen de operationele behoeftes van uw bestuur aan ICT-benodigdheden en de wet overheidsopdrachten? Praktijkgericht dagseminarie met al de nuttige tips voor uw ICT-aankoopbeleid.

 

Operationele leasing van voertuigen, hoe doe je het als overheid ?
Het (operationeel) leasen van voertuigen is een wijd verspreidde techniek.
Waarschijnlijk doet u het als bestuur ook of denkt u eraan.
Nochtans wijst de praktijk uit dat niet steeds om de juiste redenen deze techniek wordt gehanteerd.

 

Vermijd valkuilen bij overheidsopdrachten van werken!
U zit in de sector van de werken en u wordt dagelijks geconfronteerd met de praktische uitvoering van de wetgeving op de overheidsopdrachten.
Deze wetgeving is een opgelegd instrument dat u enerzijds toelaat uw werkendossiers te stroomlijnen volgens dezelfde procedures en regels, maar dat u anderzijds opzadelt met soms in de praktijk moeilijk toepasbare uitvoeringsmodaliteiten.

 

Opleiding: "De nieuwe wetgeving overheidsopdrachten"
De nieuwe wet overheidsopdrachten werd op 15 februari in Het Belgisch Staatsblad gepubliceerd! Wat zal deze nieuwe wet in 2007 in uw dagdagelijks praktijk veranderen? Wanneer zullen de KB's ter uitvoering van de wet klaar zijn?

 

Opleiding: De uitvoeringsregels m.b.t. overheidsopdrachten
Hoe een opdracht tot een goed einde brengen na de toewijzing? Deze opleiding doorloopt de uitvoeringsregels en legt een accent op de praktische implicaties ervan. Concreet bruikbare bagage om uw opdrachten tot een goed einde te brengen!

 

Basisopleiding: "Succesvol overheidsopdrachten toewijzen"
U doet aankopen voor uw bestuur of u moet het binnenkort gaan doen ? EBP reikt u opnieuw een aantal sessies aan van haar basisopleiding "hoe succesvol overheidsopdrachten toewijzen?".

 

Studiedag "Overheidsopdrachten van diensten"
De praktische toepassing van de reglementering overheidsopdrachten op dienstenopdrachten.

 

Opleiding: "Hoe haalt u het maximum uit uw onderhandelingsprocedures?"
Als aankoopprocedure is de onderhandelingsprocedure een godsgeschenk. Hoe deze procedure in de praktijk correct en tot het maximum van haar capaciteit benutten?

 

Opleiding: "Hoe een correct en coherent lastenboek samenstellen?"
Een goed opgemaakt lastenboek is het noodzakelijke fundament voor een succesvolle opdracht.
Een gebrekkig lastenboek zal de correcte toewijzing en de succesvolle uitvoering van uw overheidsopdrachten hypothekeren!

 

Opleidingen op maat?
In functie van uw behoefte kunnen opleiding op maat gemaakt worden.
Stuur ons uw vraag en wij werken een oplossing voor u uit.

 

Gratis Europees publiceren ?Moet u uw opdracht ook Europees bekend maken ?

Dan kan het door u aangemaakte publicatiebericht op het zelfde moment zowel naar het BDA als naar het Europees Publicatieblad (EPS) online doorsturen (eerst EPS dan BDA) !

Dus geen dubbel werk meer, één keer aanmaken, met één druk op de knop direct versturen naar de 2 publicatieorganen !

 

U zoekt voorbeeld-lastenboeken ?

Zit u nog in de propectiefaze ?

Dankzij de module "marktverkenning" vindt u op publicatiesonline meer dan 4 000 recente voorbeeld lastenboeken van collega's !

Op basis van het voorwerp van de opdracht ontdekt u via een eenvoudige boomstructuur én de volledige publicatie én het bijhorende lastenboek, onmiddellijk en onbeperkt downloadbaar.

Zo weet u direct wie van uw collega's gelijkaardige aankopen deden in het nabije verleden en hoe zij hun lastenboek hebben samengesteld.

 

U zoekt leveranciers in het kader van onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking / aankopen op eenvoudige factuur ?

U zoekt meer offertes ?

Via de module "marktbevraging" kan u de elementen (voorwerp, administratieve eisen, technische specificaties, ...) van uw onderhandse vraag oplijsten, daarna in het systeem die leveranciers aanmaken aan wie u uw vraag wenst te versturen en/of gebruik maken van de reeds bestaande leveranciersdatabank die eenvoudig toegankelijk is per sector/activiteit.

U bereikt zo bedrijven die hun interesse om voor besturen te werken expliciet hebben aangegeven.

Het systeem stuurt uw vraag electronisch rechtstreeks door aan de door u geselecteerde bedrijven. Aan hun om daarna verder direct met u contact op te nemen.

Tip : U kan deze module niet enkel voor het opvragen van offertes doch ook voor het opvragen van (technische) documentatie aanwenden !

 

We hopen dat deze nieuwe functionaliteiten u helpen bij uw aanbestedingspraktijk en zijn benieuwd naar uw reacties !

Met vriendelijke groeten,

Bruno De Mulder,

EBP consultant overheidsopdrachten.

 

Voor meer info over hoe EBP u kan bijstaan bij het voeren van uw overheidsopdrachten verwijs ik u graag naar www.ebp.be

Zit u met een vraag dan kan u ook vrijblijvend met ons contact opnemen via support@ebp.be of bel ons op het nummer 02-420 68 60.

© EBP 2008    l   www.ebp.be    l   Leopold II laan 157, 1080 Brussel   l   T:02/420.68.60.    l   info@ebp.be
Om geen mails meer van ons te krijgen, stuurt u best een mail naar remove@ebp.be