Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Oost-vlaanderen

Gladheidbestrijding in district Gent (D411) van de provincie Oost-Vlaanderen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VOORAANKONDIGING 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Postadres: Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Tel: +32 92762655
E-mail: pieter.vannieuwerburgh@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=359595


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Gladheidbestrijding in district Gent (D411) van de provincie Oost-Vlaanderen 
Referentienummer: AWV O-Vl-oO40/D400/110-F01_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 63712000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De dienstverlening omvat het coördineren en uitvoeren van de gladheidbestrijding op gewest- en autosnelwegen beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer gedurende de winterdienstperiode.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
II.2.4. Beschrijving
De dienstverlening omvat hoofdzakelijk : - Het coördineren en uitvoeren van een preventieve actie. - Het coördineren en uitvoeren van een curatieve actie (eventueel met sneeuwruimen). - Het coördineren en uitvoeren van een preventieve fietspadenactie. - Het coördineren en uitvoeren van een curatieve fietspadenactie (eventueel met sneeuwruimen). 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-20