De Vlaamse Waterweg Nv

Beneden Nete te Lier-RO Realisatie nieuwe uitwateringsconstructie,aanpassingswerken bestaande infrastructuur en grondwerken in functie van natuurontwikkeling binnen bestaande GOG Polder van Lier


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Koen Segher
Tel: +32 32249339
Fax: +32 32246725
E-mail: koen.segher@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357592


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Beneden Nete te Lier-RO Realisatie nieuwe uitwateringsconstructie,aanpassingswerken bestaande infrastructuur en grondwerken in functie van natuurontwikkeling binnen bestaande GOG Polder van Lier 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AZZ-19-0050-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45240000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De werken omvatten in hoofdzaak (niet limitatief):
- Het afbreken van bestaande constructies binnen het gebied zoals afspanningen, schuren, .;
- Het ontbossen van het gebied;
- Het uitvoeren van grondverzet in het kader van het creëren van poelen en bredere/diepere grachten;
- Het aanplanten van nieuwe bomen;
- Het aanpassen van de bestaande dijken;
- Het verwijderen van oude OSA en het voorzien van nieuwe OSA;
- Het aanpassen van bestaande uitwateringen naar inwateringen;
- Het verwijderen van bestaande uitwateringsconstructie;
- Het bouwen van een nieuwe uitwateringsconstructie;
- Grondafvoer over het water.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-29


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Terechtwijzend bericht 2:
- nieuwe meetstaat: AZZ190050 TWB2 Meetstaat
- tekst: AZZ190050 TWB2 2912019