Agb - Stadsontwikkeling Bilzen

Busvervoer voor Stad, AGB en OCMW Bilzen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AGB - stadsontwikkeling Bilzen
Postadres: Deken Paquayplein 1,BE-3740 Bilzen
Contactpersoon: Mevrouw dienst overheidsopdrachten
E-mail: overheidsopdrachten@bilzen.be
Internetadres(sen): www.bilzen.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Busvervoer voor Stad, AGB en OCMW Bilzen  
Referentienummer: 97/20
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 60172000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-27


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Op p. 15 'Perceel 1' wordt gevraagd de prijs te geven voor een bus met 60 zitplaatsen en 20 staanplaatsen. Dit is foutief. De bus moet enkel plaats bieden voor 60 zittende personen, geen staanplaatsen.