Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

Project 21.538B/1 - Halen, VBR Loksbergen - deel Hagelandstraat/Gemengde Brigadestraat


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Mevr. Renke Vandeweyer
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358796


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project 21.538B/1 - Halen, VBR Loksbergen - deel Hagelandstraat/Gemengde Brigadestraat 
Referentienummer: AQFINFRA-21538Blot1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Project 21.538B/1 - Halen, VBR Loksbergen - deel Hagelandstraat/Gemengde Brigadestraat
? Opbraak van bestaande verhardingen
? Opbraak / opvullen van bestaande riolen
? Rooien van beplanting
? Grondwerken
? Aanleg DWA en RWA-riolering
? Vernieuwen van bestaande koker waterloop Rijnrodebeek
? Aanleg persleiding HDPE
? Bouw van DWA-pompstations
? Aanleg van kopmuren
? Plaatsen van schanskorven
? Aansluiten van huishoudelijke lozingen op nieuwe DWA
? Aansluiten van huishoudelijke lozingen op nieuwe RWA
? Aansluiten van slokkers op nieuwe RWA
? Afvoer en verwerken van grondoverschotten bodem/bouwstof
? Aanleg van nieuwe verhardingen in asfalt, keien
? Aanleg van prefab betonnen lijnvormige elementen
? Aanleg van ter plaatse gestorte lijnvormige elementen
? Realisatie van proefsleuven i.k.v. archeologisch onderzoek
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-05


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :
- Toevoeging aan bijlage 6 van het bijzonder bestek.