De Vlaamse Waterweg Nv

Zeeschelde LO Graven van een vloedschaar te Wijmeers & aanleg van een zandstock te Bastenakkers


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Michaël de Beukelaer-Dossche
Tel: +32 32249366
E-mail: mdbd@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=361509


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Zeeschelde LO Graven van een vloedschaar te Wijmeers & aanleg van een zandstock te Bastenakkers 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AZZ-19-0061-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45112100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De werken omvatten:
- aanvoer van materieel en aanleg van werfinrichting en werfpistes;
- graven van enkele afwateringsgeulen in het oostelijk gedeelte van Wijmeers;
- transport van uitgegraven slib en bodem binnen de werf naar de stockageplaats ten westen van de geul;
- inrichten van een tijdelijke losplaats te Wetteren;
- stockage van de getransporteerde gronden en slib na milieuhygiënische inkeuring te Wetteren;
- Dichten van 1 bres in de oude Scheldedijk;
- maken van 1 bijkomende bres en herprofileren van 1 bres door de oude Scheldedijk;
- afvoer van materieel;
- opruimen van de bouwplaats;
- leveren van een as-builtdossier.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Wichelen/Berlare
II.2.4. Beschrijving
Zeeschelde LO  Graven van een vloedschaar te Wijmeers & aanleg van een zandstock te Bastenakkers 
II.2.7. Looptijd
150 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Art. 70 ErkenningDe werken van de door onderhavig bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie B, en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 4 behoren. Inschrijvers van niet-Belgische nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-17 09:45
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-01-17
Plaatselijke tijd: 09:45

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De indiening van de offerte dient elektronisch via de e-tendering website te gebeuren(https://eten.publicprocurement.be).De opdracht wordt uitgeschreven door De Vlaamse Waterweg nv, Havenstraat 44 te 3500 Hasselt.De administratieve entiteit die optreedt als aanbestedende overheid is:De Vlaamse Waterweg nvafdeling Zeeschelde - ZeekanaalLange Kievitstraat 111-113 bus 442018 AntwerpenTel: 03/224 67 11Fax: 03/224 67 05Mail: zeescheldezeekanaal@vlaamsewaterweg.beInlichtingen betreffende de opdracht kunnen tijdens de kantooruren (9u00-16u) bekomen worden bij:Michaël de Beukelaer-Dossche (mdbd@vlaamsewaterweg.be)

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-11