De Vlaamse Waterweg Nv

Dender. Herbouwen stuwsluis te Aalst. Fase 5.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: ir. Jeroen Verbelen
E-mail: bovenschelde@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358168


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Dender. Herbouwen stuwsluis te Aalst. Fase 5. 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-ABS-19-042-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45240000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is de realisatie van fase 5 van de vernieuwing/verplaatsing van het stuwsluiscomplex op de Dender te Aalst.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-09


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De bijlagen bij dit verbeteringsbericht nr. 1 zijn te downloaden via E-Notification.