Natuurpunt Beheer Vzw

Herstel landduin en dommelmoeras in het Hageven te Pelt


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Natuurpunt Beheer vzw
Postadres: Coxiestraat 11,BE-2800 Mechelen
Tel: +32 15770174
E-mail: raf.vanderveken@natuurpunt.be
Internetadres(sen): www.natuurpunt.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363047


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Herstel landduin en dommelmoeras in het Hageven te Pelt 
Referentienummer: NPBvzw-PSN_HAGEVEN_KF-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
- Plaatsen schapenraster (incl. verwijderen oud raster)
- Plaatsen draadpoorten
- Verwijderen bomen en struiken (incl. stronken)
- Bosklepelen met rupsvoertuig
- Plaggen
- Plaatsen sluis
- Afgraven rietmoeras
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
Voornaamste plaats van uitvoering: Pelt
II.2.4. Beschrijving
- Plaatsen schapenraster (incl. verwijderen oud raster) - Plaatsen draadpoorten - Verwijderen bomen en struiken (incl. stronken) - Bosklepelen met rupsvoertuig - Plaggen - Plaatsen sluis - Afgraven rietmoeras 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 133-532133

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-11-19

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Van Raak bvba
Nationaal identificatienummer: BE0438687844
Postadres: Hegge 104,BE-2381 Weelde
NUTS-code: BE213
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen
Keizerstraat 20, BE-2800 Mechelen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-02