Go! Onderwijs Van De Vlaamse Gemeenschap

HALLE - TA Halle - GenZ nieuwbouw - Design & Build


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Postadres: Willebroekkaai 36,BE-1000 Brussel
Tel: +32 27909681
E-mail: aanbestedingen@g-o.be
Internetadres(sen): http://www.g-o.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360217


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
HALLE - TA Halle - GenZ nieuwbouw - Design & Build 
Referentienummer: GO!-51505/09904002/2019/4178/SP-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45214200
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De projectdefinitie beschrijft in grote lijnen de volgende opdracht:
Het project heeft tot doel het bouwen van een gebouw bestemd voor secundair eerste graad, met 267 plaatsen te Halle. De indeling wordt voorzien voor innovatief onderwijs.
Het project voorziet niet de afbraak van de bestaande gebouwen.
De bouwsite is gelegen in de Sint-Annastraat 9 - 1500 Halle.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-07


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Deze tweede rectificatie voorziet in de algemene bekendmaking van de inhoud van het ondertussen afgesloten forum van E-procurement. U kan dit document terugvinden op E-notification alsook via de 3P-cloud (https://cloud.3p.eu/Downloads/1/4178/95/2019).