Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

HRZ3009 - Herzele, wegenis- en rioleringswerken Lauwveldweg


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Sacha Van Der Eedt
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=361922


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
HRZ3009 - Herzele, wegenis- en rioleringswerken Lauwveldweg 
Referentienummer: AQFINFRA-HRZ3009-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
HRZ3009 - Herzele, wegenis- en rioleringswerken Lauwveldweg
- Opbraak van de bestaande verhardingen rijweg (asfaltverharding, karrespoor in
betontegels)
- Opbraak van de bestaande verhardingen bermen/opritten (betonstraatstenen,
betontegels, kasseien)
- 190m grèsbuis diameter 250mm - klasse 160
- 30m betonbuizen diameter 400mm - ongewapend
- 20m betonbuizen diameter 400mm - met staalvezel versterkt
- Uitgraving van een buffergracht
- Aanleg van kantstroken en borduren
- Aanleg van nieuwe asfaltverharding (870m²)
- Aanleg van nieuwe BSS-verharding voor voetpaden en parkeerplaatsen in
waterdoorlatende BSS (590m²)
- Beperkte rioolrenovatie (+/- 10m)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Eventuele minimumeisen
In plaats van:
Erkenning van de aannemer in categorie C1, klasse 2.
Te lezen:
Erkenning van de aannemer in categorie C1 of E1, klasse 2.
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :
De vereiste erkenning is C1 of E1, klasse 2.