Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

V1643002 - Hamme, PS Wielstraat - vervangen pompen en verhogen debiet naar EPI


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Joost De Cock
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360514


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
V1643002 - Hamme, PS Wielstraat - vervangen pompen en verhogen debiet naar EPI 
Referentienummer: AQFINFRA-V1643002-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45252130
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
V1643002 - Hamme, PS Wielstraat - vervangen pompen en verhogen debiet naar EPI
In PS Wielstraat te Hamme worden de 3 pompen met hun appendage in de natte kelder vervangen. Het elektrisch bord moet ook vervangen worden.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-09


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :
Wijzigingen bestek en meetstaat. Van beide documenten is een nieuwe versie beschikbaar.