Pidpa

Gemeente Sint-Katelijne-Waver en Putte - Weg- en rioleringswerken in Leemstraat, Lemenhoekstraat, Kegelslei, Ijzersteinlei (SW) en Leemstraat (PT)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Pidpa
Postadres: Desguinlei 246,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Mevrouw Joke Maes
Tel: +32 32168872
Fax: +32 32606003
E-mail: joke.maes@pidpa.be
Internetadres(sen): https://www.pidpa.be/over-pidpa/leveranciers/aankoop-opening 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Gemeente Sint-Katelijne-Waver en Putte - Weg- en rioleringswerken in Leemstraat, Lemenhoekstraat, Kegelslei, Ijzersteinlei (SW) en Leemstraat (PT) 
Referentienummer: K-09-090
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-09


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-01-13
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-01-20
Plaatselijke tijd: 09:30
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Ontvangst offertes: maandag 20 januari 2020 om 9.30 uur
· Aangepaste plannen 6 (typedwarsprofielen) worden toegevoegd (met voorziene onderfunderingen type I)
· Plan 10 (typedetail kopmuur in metselwerk) wordt toegevoegd (van toepassing voor K-09-090 en K-11-066)
· Aangepaste meetstaat wordt toegevoegd:
o aangepaste omschrijvingen posten 2.9, 2.13, 2.28 en 2.35;
o aangepaste hoeveelheden posten 2.10.1, 2.11.1, 2.12.1, 2.13, 2.25.3, 2.25.4, 2.25.5,
2.32.3, 2.32.4, 2.32.5, 2.35, 3.6.1, 3.11.1, 3.12, 3.17, 3.18, 5.24.2, 6.5.1, 6.10.1, 6.11,
8.4.1, 10.14 en 10.16.1
o posten 1.28, 1.29, 2.10.2, 2.11.2, 2.12.2, 3.22, 3.23, 4.29, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 8.20,
8.21 en 10.20 worden toegevoegd
o posten 2.30.3 en 2.39.3 komen niet meer voor. Er dienen geen eenheidsprijzen
voor deze posten te worden opgegeven.
· Het sloopopvolgingsplan K-11-066 wordt toegevoegd
· Actualisatie TV Kegelslei, conformverklaring, brief Grondbank en mail teeronderzoek
Kegelslei worden toegevoegd
· De verlaten AC-waterleidingsbuizen dienen opgebroken te worden voor zover noodzakelijk
om de huisaansluitingen te kunnen overkoppelen en de werken te kunnen uitvoeren.
Er wordt door Pidpa een container ter beschikking gesteld voor verzameling,
afvoer en verwerking van deze asbesthoudende materialen volgens alle wettelijke bepalingen.
Alle gewijzigde en toegevoegde documenten vindt u terug in de zip file TWB1