Stad Lokeren

Uitvoeren van diensten m.b.t. groenbeheer en onderhoud 'Extra Muros' (opdracht voorbehouden aan sociale werkplaatsen)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Lokeren
Postadres: Groentemarkt 1,BE-9160 Lokeren
Contactpersoon: Centrale Aankoopdienst
Tel: +32 93423017
Fax: +32 93423019
E-mail: cad@lokeren.be
Internetadres(sen): www.lokeren.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitvoeren van diensten m.b.t. groenbeheer en onderhoud 'Extra Muros' (opdracht voorbehouden aan sociale werkplaatsen) 
Referentienummer: 20/eu01
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77310000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
102600.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE236
Voornaamste plaats van uitvoering: Grondgebied Lokeren
II.2.4. Beschrijving
De opdracht heeft tot doel het uitvoeren van prestaties m.b.t. groenbeheer en onderhoud op het grondgebied Lokeren. Dit houdt onder meer in: mechanische onkruidbestrijding, maaien van gras, snoeien van beplantingen, scheren van hagen en massieven, afvoeren van groenafval, opruimen en afvoeren van zwerfvuil, en andere diverse prestaties.  Conform artikel 15 van de wet van 17/06/2016 wordt deze opdracht voorbehouden aan sociale werkplaatsen in de zin van de wetgeving overheidsopdrachten en aan sociale inschakelingsondernemingen. Voor de voorwaarden waaraan de inschrijvers moeten voldoen, wordt verwezen naar artikel 59 van de wet van 26/03/1999. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 203-494543

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Uitvoeren van diensten m.b.t. groenbeheer en onderhoud 'Extra Muros' (opdracht voorbehouden aan sociale werkplaatsen)

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-01-03

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Groep Intro vzw
Postadres: Charles Parentéstraat 6,BE-1070 Brussel (Anderlecht)
Tel: +32 22428543
Fax: +32 22421762
E-mail: info@groepintro.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State-Griffie
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-10