Vlaams Instituut Voor De Zee

Aanleg zeewaterleiding met pompstation te Oostende


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaams Instituut voor de Zee
Postadres: Wandelaarkaai 7,BE-8400 Oostende
Contactpersoon: Andre Cattrijsse
Tel: +32 59341309
E-mail: andre.cattrijsse@vliz.be
Internetadres(sen): http://ww.vliz.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=364050


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanleg zeewaterleiding met pompstation te Oostende 
Referentienummer: Vliz-2019/025-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232453
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omvat :
- uitbraak verharding, affrezen, enz. van bestaande verharding
- aanleg van verharding
- bouwen van pompstation met elektromechanische uitrusting
- aanleg van persleiding (aanzuigleiding), riolering en randvoorzieningen
- aanleg persleiding naar de bestaande installaties
- doorsteek in kade van overloopriool
- aanleg drainageleiding aan laagwaterlijn op getijdestrand
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE255
II.2.4. Beschrijving
Aanleg van een aanzuigleiding met pompstation voor zeewater 
II.2.7. Looptijd
190 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-21 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-02-21
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste aanleg Brugge
Kazernevest 3, BE-8000 Brugge

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van Eerste aanleg Brugge
Kazernevest 3, BE-8000 Brugge

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van Eerste aanleg Brugge
Kazernevest 3, BE-8000 Brugge

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-15