Provincie Oost-vlaanderen

Realisatie fietssnelweg F7 en bouw van een fietsbrug inclusief aanrijhellingen over de Volhardingslaan te Deinze


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Provincie Oost-Vlaanderen
Postadres: Gouvernementstraat 1,BE-9000 Gent
Contactpersoon: De heer Matias Vandenbossche
Tel: +32 92677535
E-mail: matias.vandenbossche@oost-vlaanderen.be
Internetadres(sen): www.oost-vlaanderen.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Realisatie fietssnelweg F7 en bouw van een fietsbrug inclusief aanrijhellingen over de Volhardingslaan te Deinze 
Referentienummer: Oost-Vlaanderen-PPP0AK-2560/9072/F007-201-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45230000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-15


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
In opdrachtdocumenten wordt verwezen naar plannen. De naamgeving komt echter niet overeen met de gepubliceerde plannen.

Volgende rechtzetting met betrekking tot naamgeving van plannen dient te worden gehanteerd:
12790-TEK-S-501-A-C: Stalen brug 01 over Volhardingslaan: Aanzichten en snedes -> 12790-TEK-S-A-501-0
12790-TEK-S-502-A-C: Stalen brug 01 over Volhardingslaan: Perspectieven -> 12790-TEK-S-A-502-0
12790-TEK-S-503-A-C: Stalen brug 01 over Volhardingslaan: Opleggingen -> 12790-TEK-S-A-503-0

Volgende 2 plannen zijn samengenomen en hebben nu als naam -> 12790-TEK-S-A-511-0
12790-TEK-S-511-A-C: Stalen brug 02 over Veldstraat: Aanzichten en snedes
12790-TEK-S-512-A-C: Stalen brug 02 over Veldstraat: Perspectieven

Volgende 2 plannen zijn samengenomen en hebben nu als naam -> 12790-TEK-S-A-512-0
12790-TEK-S-521-A-C: Stalen brug 03 over Sint-Hubertstraat: Aanzichten en snedes
12790-TEK-S-522-A-C: Stalen brug 03 over Sint-Hubertstraat: Perspectieven

Volgende 2 plannen zijn samengenomen en hebben nu als naam -> 12790-TEK-S-A-513-0
12790-TEK-S-513-A-C: Stalen brug 02 over Veldstraat: Opleggingen
12790-TEK-S-523-A-C: Stalen brug 03 over Sint-Hubertstraat: Opleggingen