Gemeente Wingene

Asfaltherstellingswerken diverse wegen Wingene en Zwevezele - dienstjaar 2019/2020


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Wingene
Postadres: Oude Bruggestraat 13,BE-8750 Wingene
Contactpersoon: Mevrouw Tessa Deprez
Tel: +32 51650075
Fax: +32 51650073
E-mail: tessa.deprez@wingene.be
Internetadres(sen): www.wingene.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Asfaltherstellingswerken diverse wegen Wingene en Zwevezele - dienstjaar 2019/2020 
Referentienummer: 2019/048
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233142
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-16


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-01-16
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-01-23
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar donderdag 23 januari 2020, 11.00. Wegens problemen met het e-Tendering platform op 15/01/2020 14:30 tem 15:20 zijn wij genoodzaakt een erratum toe te kennen voor opening offertes.
Reden: Handtekening-dienst DSS van Doccle was niet beschikbaar