Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

A1608001 - Verharding om onderhoud te kunnen uitvoeren - Heusden


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Dirk De Waele
Tel: +32 34504511
E-mail: Aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=364215


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A1608001 - Verharding om onderhoud te kunnen uitvoeren - Heusden 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233226
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Voorwerp van de opdracht en uit te voeren werken:
Aanleggen toegangsweg in grasbetontegels.
Plaatsen reflectorpaaltjes.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-04 11:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-16