Régie Des Bâtiments - Service Flandre Région Est

Hasselt - FOD Justitie - Plaatsen van koudwaterleiding DN20


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres: Universiteitslaan, 1b,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Koen Bessemans
Tel: +32 11771836
E-mail: Koen.Bessemans@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=364253


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Hasselt - FOD Justitie - Plaatsen van koudwaterleiding DN20 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45330000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Hasselt - FOD Justitie - Plaatsen van koudwaterleiding DN20
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-30 23:59
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Het bestek en al zijn bijlagen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken.U moet het ingevulde en ondertekende bestelformulier overmaken aan DOC.VRO@buildingsagency.be .Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per e-mail de link naar de opdrachtdocumenten.Meer info zie contactgegevens of bij afwezigheid Bert.guinier@buildingsagency.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-16