Koba Vzw

Raamovereenkomst voor het aankopen van school- en bureaumateriaal


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Koba VZW
Postadres: Nooitrust 4,BE Malle
Contactpersoon: Gino Broeckhoven
Tel: +32 33049100
E-mail: secretariaat@kobavzw.be
Internetadres(sen): https://www.kobavzw.be/ https://www.kobavzw.be/


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het aankopen van school- en bureaumateriaal 
Referentienummer: A-KOBA0-2019-002
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 30190000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Aankopen van school- en bureaumateriaal
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
7397000.00 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 01

II.2.1. Benaming
School- en bureaumateriaal voor KOBA Metropool 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
II.2.4. Beschrijving
Aankopen van school- en bureaumateriaal voor KOBA Metropool 

Lot 02

II.2.1. Benaming
School- en bureaumateriaal voor KOBA Noordkant 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
II.2.4. Beschrijving
Aankopen van school- en bureaumateriaal voor KOBA Noordkant 

Lot 03

II.2.1. Benaming
School- en bureaumateriaal voor KOBA Zuiderkempen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
II.2.4. Beschrijving
Aankopen van school- en bureaumateriaal voor KOBA Zuiderkempen 

Lot 04

II.2.1. Benaming
School- en bureaumateriaal voor KOBA Voorkempen en KOBA vzw 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
II.2.4. Beschrijving
Aankopen van School- en bureaumateriaal voor KOBA Voorkempen en KOBA vzw 

Lot 05

II.2.1. Benaming
School - en bureaumateriaal voor KOBA de Nete 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
II.2.4. Beschrijving
Aankopen van School - en bureaumateriaal voor KOBA de Nete 

Lot 06

II.2.1. Benaming
School - en bureaumateriaal voor KOBA Noorderkempen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
II.2.4. Beschrijving
Aankopen van school- en bureaumateriaal voor KOBA Noorderkempen 

Lot 07

II.2.1. Benaming
School - en bureaumateriaal voor KOBart 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
II.2.4. Beschrijving
Aankopen van School - en bureaumateriaal voor KOBart 

Lot 08

II.2.1. Benaming
School - en bureaumateriaal voor KOBA Zuidkant 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
II.2.4. Beschrijving
Aankopen van School - en bureaumateriaal voor KOBA Zuidkant 

Lot 09

II.2.1. Benaming
School- en bureamateriaal voor KOBA Hoogstraten 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
II.2.4. Beschrijving
Aankopen van school- en bureaumateriaal voor KOBA Hoogstraten 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Aankopen school- en bureaumateriaal voor KOBA Metropool

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-01-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Interoffice bvba
Postadres: Luikersteenweg 158 ,BE-3700 Tongeren
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Aankopen van school-en bureaumateriaal voor KOBA Noordkant

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-01-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Interoffice
Postadres: Luikersteenweg 158 ,BE-3700 Tongeren
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3: Aankopen school- en bureaumateriaal voor Zuiderkempen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-01-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Interoffice bvba
Postadres: Luikersteenweg 158 ,BE-3700 Tongeren
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 4: Aankopen van school- en bureaumateriaal voor KOBA Voorkempen en KOBA vzw

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-01-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Interoffice bvba
Postadres: Luikersteenweg 158 ,BE-3700 Tongeren
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 5: Aankopen van school- en bureaumateriaal voor KOBA de Nete

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-01-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Interoffice bvba
Postadres: Luikersteenweg 158 ,BE-3700 Tongeren
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 6: Aankopen van school- en bureaumateriaal voor KOBA Noorderkempen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-01-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Interoffece bvba
Postadres: Luikersteenweg 158 ,BE-3700 Tongeren
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 7: Aankopen van school- en bureaumateriaal voor KOBA regio Turnhout

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-01-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Interoffice bvba
Postadres: Luikersteenweg 158 ,BE-3700 Tongeren
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 8: Aankopen van school- en bureaumateriaal Zuidkant

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-01-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Interoffice bvba
Postadres: Luikersteenweg 158 ,BE-3700 Tongeren
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 9: Aankopen van school- en bureaumateriaal voor KOBA Hoogstraten

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-01-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Interoffice bvba
Postadres: Luikersteenweg 158 ,BE-3700 Tongeren
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Openbare procedure

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg, Afdeling Antwerpen
Bolivarplaats, BE-2000 Antwerpen
Internetadres(sen): https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-14