Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

Project 20.125V2/1 - Glabbeek, aanleg van een 2DWA-riolering in de Walmersumstraat te Bunsbeek


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Michaël Buset
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=361385


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project 20.125V2/1 - Glabbeek, aanleg van een 2DWA-riolering in de Walmersumstraat te Bunsbeek 
Referentienummer: AQFINFRA-20125V2lot1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Project 20.125V2/1 - Glabbeek, aanleg van een 2DWA-riolering in de Walmersumstraat te Bunsbeek
- Archeologisch onderzoek
- Aanleg van een buffergracht met bergingscapaciteit 255m³
- Overstortconstructie met wervelventiel
- 275 m RWA leiding in (on)gewapend beton met diameters 400 mm
- 155 m RWA leiding met betonkokers 1200x600 mm
- 1300 m DWA leiding in grès met diameters 250 mm
- Heraanleg wegenis inclusief lineaire elementen
- Renovatie van 1250 m riolering Ø400 en 14m riolering Ø600
- Fundering van rioolbuizen en constructies met houten palen
- Sleufafscherming met een CSM scherm
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-17


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
TERECHTWIJZEND BERICHT NR.2 : Wijzigingen in meetstaat. Zie aangepaste meetstaat. De inschrijver dient in zijn offerte te vermelden met dit terechtwijzend bericht rekening te hebben gehouden.