Cvba Elk Zijn Huis

Onderhoud, hulpverlening, interventies in regie en totale waarborg van centrale verwarming, sanitair warmwaterinstallaties en ventilatie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: cvba Elk zijn Huis
Postadres: Lindeboomstraat 116,BE-3080 Tervuren
Contactpersoon: De heer Roel MOENS
Tel: +32 27660170
Fax: +32 27660179
E-mail: roel@elkzijnhuis.be
Internetadres(sen): www.elkzijnhuis.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Onderhoud, hulpverlening, interventies in regie en totale waarborg van centrale verwarming, sanitair warmwaterinstallaties en ventilatie 
Referentienummer: 2019/005A
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45259300
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Elk zijn Huis cvba is een middelgrote sociale huisvestingsmaatschappij gevestigd in Tervuren en actief in tien gemeenten tussen Brussel en Leuven.
De opdracht bestaat uit het uitvoeren van het onderhoud, de hulpverlening en interventies/herstellingen in regie en totale waarborg van de individuele en collectieve centrale verwarmingsinstallaties, de sanitaire warmwaterinstallaties en de ventilatie installaties in het Patrimonium van Elk zijn Huis cvba. De opdracht voorziet eveneens het nazicht van de rookmelders, het nazicht van de ketels mbt de overgang van arm naar rijk gas en de uitvoering van de verwarmingsaudit.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-17


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.2.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: VERDUIDELIJKING POSTEN III.2.3 HULPVERLENING EN III.3.3.2 NIET INBEGREPEN IN TOTALE WAARBORG:
In plaats van:
verduidelijking
Te lezen:
Bij individuele installaties en collectieve installaties (volgens III. 3.3.2 Niet inbegrepen in Totale Waarborg (vervangen collectieve stookketel en wisselstukken met een minimum kost van 1.000,00 euro (bruto catalogusprijs per wisselstuk, excl. btw) ), is een eerste interventie steeds inbegrepen in de post Hulpverlening. . Het eventuele wisselstuk dat tijdens deze eerste interventie onmiddellijk kan worden geplaatst, mag in regie worden vergoed zoals beschreven in post III.3.2.2 Wisselstukken.