Inter-vilvoordse Maatschappij Voor Huisvesting

Architectuuropdracht voor totale en partiële renovaties van sociale woningen te Machelen en Diegem


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting
Postadres: Parkstraat 115,BE-1800 Vilvoorde
Contactpersoon: De heer Olivier Moelaert
Tel: +32 22571150
Fax: +32 22571160
E-mail: projecten@intervilvoordse.be
Internetadres(sen): www.intervilvoordse.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Architectuuropdracht voor totale en partiële renovaties van sociale woningen te Machelen en Diegem 
Referentienummer: 2019-005-PR
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71220000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-15


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Te vervangen op pagina 7 (onder " I.5 Uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie") in het bestek, dat bij de oorspronkelijke aankondiging gevoegd werd:
Te vervangen:
"Richtlijnen bij het invullen van het UEA:
- Ga naar de website https://uea.publicprocurement.be en kies uw taal.
- Op de vraag 'Wie bent u' antwoordt u 'Ik ben een ondernemer'.
- Op de vraag 'Wat wilt u doen' antwoordt u 'Een antwoord aanmaken'.
- U klikt "bladeren" en selecteert de bijlage bij dit bestek "ESPD_request_nl.xml", die u gedownload heeft.
- Selecteer uw land en klik op 'Volgende'.
- Doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen 'Procedure' en 'Uitsluiting'.
- In het onderdeel 'Selectie' geeft u aan of u voldoet aan de voorgeschreven selectiecriteria.
- Zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op 'Overzicht' onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt weergegeven en kan worden gedownload in pdf en/of xml formaat zodat deze op elektronische wijze bij uw offerte kan worden gevoegd."
Vervangen door:
"Richtlijnen bij het invullen van het UEA:
- Ga naar de website https://uea.publicprocurement.be en kies uw taal.
- Op de vraag 'Wie bent u' antwoordt u 'Ik ben een ondernemer'.
- Op de vraag 'Wat wilt u doen' antwoordt u 'Een antwoord aanmaken'.
- Selecteer uw land en klik op 'Volgende'.
- Doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen 'Procedure' en 'Uitsluiting'.
- In het onderdeel 'Selectie' geeft u aan of u voldoet aan de voorgeschreven selectiecriteria.
- Zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op 'Overzicht' onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt weergegeven en kan worden gedownload in pdf en/of xml formaat zodat deze op elektronische wijze bij uw offerte kan worden gevoegd."
U dient dus zelf een UEA aan te maken. Er werd geen UEA in bijlage bij het bestek gevoegd.
In het bestek dat nu bij de te downloaden documenten staat, is dit erratum al verwerkt.