Dienst Afzonderlijk Beheer Loodswezen

Personenvervoer ten behoeve van de DAB Loodswezen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Dienst Afzonderlijk Beheer Loodswezen
Postadres: Thonetlaan 102 bus 1,BE-2050 Antwerpen
Contactpersoon: Herman Van Driessche
E-mail: herman.vandriessche@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): www.loodswezen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363374


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Personenvervoer ten behoeve van de DAB Loodswezen 
Referentienummer: DAB L-19.05-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 60171000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Personenvervoer met milieuvriendelijke monovolumes en personenwagens van het Loodsgebouw Antwerpen en omstreken, in de Antwerpse agglomeratie en in het havengebied van Antwerpen (incl. Wintam), Loodsgebouw Gent en omstreken en het havengebied van Gent, Kanaal Gent-Terneuzen, Breskens, het havengebied van Vlissingen en de havengebieden aan de Vlaamse Kust (Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge), de havens van Calais, Le Havre, Duinkerke, Rotterdam en Amsterdam, alsook lokale en internationale vliegvelden in Vlaanderen, Nederland en Noord-Frankrijk.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-16


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Kennisgeving: infosessie voor kandidaat-inschrijvers.