Atla Atletiekclub Lanaken Vzw

Lanaken - Renovatie atletiekpiste Atla


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Atla Atletiekclub Lanaken vzw
Postadres: p/a De Bosquetstraat 3,BE-3620 Lanaken
Contactpersoon: De heer Mark Coolen
Tel: +32 497122155
E-mail: mark.coolen@telenet.be
Internetadres(sen): www.atla.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Atla Atletiekclub Lanaken vzw
Postadres: p/a De Bosquetstraat 3,BE-3620 Lanaken
Contactpersoon: De heer Mark Coolen
Tel: +32 497122155
E-mail: mark.coolen@telenet.be
Internetadres(sen): www.atla.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Lanaken - Renovatie atletiekpiste Atla 
Referentienummer: 2019/059
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45236114
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE223
Voornaamste plaats van uitvoering: PIETERSHEIM - Atla Atletiekclub Lanaken vzw
II.2.4. Beschrijving
Lanaken - Renovatie atletiekpiste Atla 
II.2.7. Looptijd
60 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Niet van toepassing
Eventuele minimumeisen:
1. N.v.t.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De inschrijver voegt het bewijs toe van de gevraagde erkenning.

Eventuele minimumeisen:
1. N.v.t.
Vereiste erkenning: G4 (Speciale bekledingen voor sportvelden), Klasse 2


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-10 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-07-08
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-10
Plaatselijke tijd: 12:00
Adres: Gemeentehuis, schepenlokaal, eerste verdieping

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: De kandidaat inschrijver maakt vooraf een afspraak met de voorzitter, dhr. Mark Coolen (e-mail : mark.coolen@telenet.be) of telefonisch op het nr. 0497-122 155De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-31