Go! Onderwijs Van De Vlaamse Gemeenschap

KESSEL-LO - Nieuwbouw school Nova


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Postadres: Willebroekkaai 36,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Caroline Platteau
Tel: +32 27909329
E-mail: caroline.platteau@g-o.be
Internetadres(sen): http://www.g-o.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=365026


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
KESSEL-LO - Nieuwbouw school Nova 
Referentienummer: GO!-52603/11904001/4243/2020/JS-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71200000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het opmaken van een ontwerp, van het uitvoeringsdossier, de aanbesteding en de controle op de uitvoering en nazorg voor de bouw van een nieuwe secundaire school t Kessel-Lo
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Domein Nova ligt op de hoek van de Rerum Novarumlaan en de Diestsesteenweg . Het terrein ligt in de gemeente Kessel-Lo
II.2.4. Beschrijving
Het opmaken van het ontwerp, van het uitvoeringsdossier, de aanbesteding en de controle op de uitvoering en nazorg voor de bouw van een nieuwe secundaire school te Kessel-Lo. 
II.2.7. Looptijd
3 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. - een passende bankverklaring conform het model in bijlage;2. - een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.3. - een bewijs van een tot 31 december van het lopende jaar geldige verzekering tegen beroepsrisico's.
Eventuele minimumeisen:
1. - een passende bankverklaring conform het model in bijlage;
2. - een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
3. - een bewijs van een tot 31 december van het lopende jaar geldige verzekering tegen beroepsrisico's.

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1 Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep:
Het verrichten van de dienst is voorbehouden aan een bepaalde beroepsgroep: JA
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:
AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Niet-openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-03 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Willebroekkaai 36, BE-1000 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1000 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-29