Gemeente Houthalen-helchteren

Groenonderhoud, zwerfvuil ruimen en onderhoud speelpleinen - gemeentelijke patrimonium


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Houthalen-Helchteren
Postadres: Pastorijstraat 30,BE-3530 Houthalen-Helchteren
Contactpersoon: De heer Bram Gabriëls
Tel: +32 11492000
E-mail: bramgabriels@houthalen-helchteren.be
Internetadres(sen): www.houthalen-helchteren.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Groenonderhoud, zwerfvuil ruimen en onderhoud speelpleinen - gemeentelijke patrimonium 
Referentienummer: 2020/2306
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77310000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Groenonderhoud 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-04-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2021-12-31
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Zwerfvuil ruimen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-04-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2021-12-31
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Onderhoud speelpleinen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-04-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2021-12-31
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Eventuele minimumeisen:
1. Voorwaarden die in de sector gebruikelijk zijn en dienstig zijn voor deze overheidsopdracht.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, de datum en de publieke instanties waarvoor zij bestemd waren.2. Bepaling inzake sociale tewerkstelling: indienen van een lijst van personeelsleden die onder dit statuut vallen

Eventuele minimumeisen:
1. Omvang (budgettair) van de referenties moeten gelijkaardig zijn aan deze overheidsopdracht
2. Ondertekend document waarin inschrijver de intentie toont om deze personeelsleden ook effectief in te zetten in deze opdracht. De aanbestedende overheid zal dit steekproefsgewijs ook controleren.

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben: JADe uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma's voor beschermde arbeid: JA


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-03 10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-07-01
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-03
Plaatselijke tijd: 10:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349695
Fax: +32 22349499
E-mail: fbn@raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-30