Gemeente Gooik

Studieopdracht "NIEUWBOUW SCHOOLGEBOUWCOMPLEX SITE KERVIJN voor kleuter- en lagere schoolafdeling" te Oetingen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Gooik
Postadres: Koekoekstraat 2,BE-1755 Gooik
Contactpersoon: Eric Van Snick
Tel: +32 25324156
Fax: +32 25320990
E-mail: eric.vansnick@gooik.be
Internetadres(sen): www.gooik.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Studieopdracht "NIEUWBOUW SCHOOLGEBOUWCOMPLEX SITE KERVIJN voor kleuter- en lagere schoolafdeling" te Oetingen 
Referentienummer: 10523/115000/ARCH
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
323023.46 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE24
Voornaamste plaats van uitvoering: Kloosterstraat 2 te 1755 GOOIK (Oetingen)
II.2.4. Beschrijving
Studieopdracht "NIEUWBOUW SCHOOLGEBOUWCOMPLEX SITE KERVIJN voor kleuter- en lagere schoolafdeling" te Oetingen 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 117-287299

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Studieopdracht "NIEUWBOUW SCHOOLGEBOUWCOMPLEX SITE KERVIJN voor kleuter- en lagere schoolafdeling" te Oetingen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-01-08

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: B-ILD ARCHITECTS BV BVBA
Postadres: Arduinkaai 37-39 bus 22,BE-1000 Brussel
E-mail: info@b-ild.com
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-30