Centrum Ganspoel Vzw, Bijgestaan Door Belfius Bank N.v.

Centrum Ganspoel vzw: Sloop van bestaande woningen en nieuwbouw van 6 woningen voor telkens 10 bewoners - Opdracht 1: Algemene Aanneming


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Centrum Ganspoel vzw, bijgestaan door Belfius Bank N.V.
Postadres: Ganspoel 2,BE-3040 Huldenberg
Contactpersoon: Christine Vanswijgenhoven
Tel: +32 26860040
E-mail: christine.cv@ganspoel.be
Internetadres(sen): http://ganspoel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=365512


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Centrum Ganspoel vzw: Sloop van bestaande woningen en nieuwbouw van 6 woningen voor telkens 10 bewoners - Opdracht 1: Algemene Aanneming 
Referentienummer: Belfius-S 1148-1B-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Centrum Ganspoel vzw: Sloop van bestaande woningen en nieuwbouw van 6 woningen voor telkens 10 bewoners - Opdracht 1: Algemene Aanneming
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
7657369.63 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Ganspoel 2, 3040 Huldenberg
II.2.4. Beschrijving
Sloop van bestaande woningen en nieuwbouw van 6 woningen voor telkens 10 bewoners - Opdracht 1: Algemene Aanneming 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 174-423265

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Algemene Aanneming

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-01-21

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: CORDEEL - Hoeselt nv
Postadres: Industrielaan 18,BE-3730 Hoeselt
NUTS-code: BE223
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-30