Departement Economie, Wetenschap En Innovatie

Invitation to an open market consultation on March 4th 2020:'Wave flume for advanced research into the influence of waves on our coastal defences'


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VOORAANKONDIGING 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Postadres: Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 10,BE-1030 Brussel
Contactpersoon: Christophe Veys
E-mail: christophe.veys@vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten/golfgoot-voor-geavanceerd-onderzoek-naar-de-invloed-van-golven-op-onze-kustverdediging https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=365375


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging voor een marktconsultatie op 4 maart 2020: 'Golfgoot voor geavanceerd onderzoek naar de invloed van golven op onze kustverdediging' 
Referentienummer: Dep. Economie, Wetenschap en Innovatie-PIO_4144 Golgoot-F01_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Flanders Hydraulics Research start binnenkort een aanbestedingsprocedure voor het ontwerpen en de bouw van een golfgoot inclusief golfmaker.
Om ervoor te zorgen dat de functionele/technische specificaties overeenkomen met de nieuwste technieken op het gebied van golfgoten, wordt een marktconsultatie georganiseerd met belangrijke spelers op dit gebied.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Flanders Hydraulics Research beoogt de bouw van een nieuwe golfgoot, inclusief een kunstmatige golfmaker. De golfgoot zal worden gebruikt als een onderzoeksinstrument om de effecten van stijgende zeespiegel, klimaatverandering, stormen en golven op kust- en estuaire structuren te bestuderen. Tijdens het ontwerp en de bouw zal veel nadruk worden gelegd op de precisie van de constructie en het vermogen om onbeperkte optische toegang te hebben tot het fysieke te testen model. Dit maakt zeer nauwkeurige metingen mogelijk met behulp van zowel klassieke metingen als optische metingen zoals camerametingen, Particle Image Velocimetry (PIV) en Particle Tracking Velocimetry (PTV). De golfgoot is 81 meter lang, 2 meter breed en 2,5 meter hoog met een ontwerpwaterniveau van 1,5 meter. Alle installaties van Flanders Hydraulics Research moeten voldoen aan de relevante veiligheidsnormen en voorschriften o.a. van de Machinerichtlijn. De voorkeur gaat naar een uitvoering van het hele project onder de vorm van een Turnkey- project. Het project omvat het ontwerp en de bouw van:  golfgoot;  golfmaker;  pompen en leidingen voor waterniveau-aanpassing;  integraal veiligheidsmanagementsysteem;  omliggende platforms / loopbruggen;  alle elektrische benodigdheden. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-30