Gemeente Kinrooi

Bestrijkingen 2020


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Kinrooi
Postadres: Breeërsteenweg 146,BE-3640 Kinrooi
Contactpersoon: Mevrouw Wendy Bekkers
Tel: +32 89700306
Fax: +32 89702421
E-mail: wendy.bekkers@kinrooi.be
Internetadres(sen): www.kinrooi.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bestrijkingen 2020 
Referentienummer: 2020018
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233141
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeente Kinrooi, Breeërsteenweg 146 te 3640 Kinrooi
II.2.4. Beschrijving
De opdracht behelst vooral: * krachtig borstelen en zuivermaken van de aangeduide wegen * Voorbereiding inspectieputten in de rijweg * Diverse plaatsen voorbestrijken in niet-vertinde steenslag 6,3/10 of 4/6,3 * Aanbrengen van eenlaagse bestrijkingen in voorvertinde steenslag 4/6,3 * Aanbrengen van een tweelaagse bestrijking kaliber 4/10 met afwerklaag in voorvertinde steenslag De werken worden uitgevoerd op secundaire en/of lokale wegen ( Bouwklasse B7 en B8) Plaats van dienstverlening: Diverse wegen in de Gemeente Kinrooi 
II.2.7. Looptijd
20 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* In toepassing van artikel 62 §2 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: C5 (Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen), Klasse 1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-06 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-07-04
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-06
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Gemeentehuis Kinrooi, Afdeling financiële zaken, Breeërsteenweg 146,3640 Kinrooi

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvanstate.vbe

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-04