Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

KAS3016 - Kasterlee, wegenis- en rioleringswerken De Met


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Ronny Collet
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=365911

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Sweco Belgium NV
Postadres: Herckenrodesingel 8B, bus 3.01,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Mevr. Tine Thonnon
Tel: +32 11260870
E-mail: tine.thonnon@swecobelgium.be
Internetadres(sen): http://www.swecobelgium.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
KAS3016 - Kasterlee, wegenis- en rioleringswerken De Met 
Referentienummer: AQFINFRA-KAS3016-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
KAS3016 - Kasterlee, wegenis- en rioleringswerken De Met
- opbraak bestaande wegenis
- rooien bomen en struiken
- aanleg RWA riolering
- aanleg bufferkokers
- aanleg overstortconstructies
- renovatie bestaande riolering (DWA)
- heraanleg huisaansluitingen
- aanleg rijweg in betonstraatsteen
- aanleg rijweg in uitgewassen beton
- aanleg asfaltverharding
- aanleg halfverharding
- beplanting (bomen en struiken)
- leveren en plaatsen allerhande meubilair
- leveren en plaatsen fietsenstalling (staalconstructie maatwerk)
- leveren en plaatsen bushalte (betonconstructie maatwerk)
- archeologisch onderzoek
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
Voornaamste plaats van uitvoering: Kasterlee
II.2.4. Beschrijving
KAS3016 - Kasterlee, wegenis- en rioleringswerken De Met - opbraak bestaande wegenis - rooien bomen en struiken - aanleg RWA riolering - aanleg bufferkokers - aanleg overstortconstructies - renovatie bestaande riolering (DWA) - heraanleg huisaansluitingen - aanleg rijweg in betonstraatsteen - aanleg rijweg in uitgewassen beton - aanleg asfaltverharding - aanleg halfverharding - beplanting (bomen en struiken) - leveren en plaatsen allerhande meubilair - leveren en plaatsen fietsenstalling (staalconstructie maatwerk) - leveren en plaatsen bushalte (betonconstructie maatwerk) - archeologisch onderzoek 
II.2.7. Looptijd
240 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Erkenning van de aannemer in categorie E, klasse 8.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-06 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-06
Plaatselijke tijd: 09:30
Adres: Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar.Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
De zitting is openbaar.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 240 werkdagenDe aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage via de website van Aquafin nv, www.aquafin.beDe offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20, bus 1, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-04