Stad Lokeren

Aanstelling ontwerper voor de renovatie van het voormalig postgebouw en inrichting tot administratief centrum


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Lokeren
Postadres: Groentemarkt 1,BE-9160 Lokeren
Contactpersoon: Centrale Aankoopdienst
Tel: +32 93423017
Fax: +32 93423019
E-mail: cad@lokeren.be
Internetadres(sen): www.lokeren.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstelling ontwerper voor de renovatie van het voormalig postgebouw en inrichting tot administratief centrum 
Referentienummer: PRIOR 2019/7/P2019/7/01-1 (deel 2020)
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71320000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE236
Voornaamste plaats van uitvoering: Grondgebied Lokeren
II.2.4. Beschrijving
Begin 2019 kocht de stad het voormalige postgebouw op de hoek van de Durmelaan en de Markt. De uitstraling van dit gebouw is er groot: het is één van de vier bakens (landmarks) die op elke hoek van de Markt aanwezig zijn: stadhuis - Sint-Laurentiuskerk - stadsmuseum - postgebouw.  Het gebouw is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed (14-09-2009), als beschermd monument (03-03-1998) en maakt deel uit van het beschermd stadsgezicht (03-03-1998). Bij de renovatie van de herinrichting van dit gebouw zal bijgevolg nauw samengewerkt en frequent moeten worden teruggekoppeld naar Agentschap Onroerend Erfgoed.  Het gebouw staat ondertussen 5 jaar leeg. Door de stad zullen in 2020 reeds werken worden uitgevoerd aan het dak en de dakgoten, om de bestaande waterinsijpeling weg te werken. Het betreft beperkte maar noodzakelijke werken.  De stad wenst de dienst Toerisme (momenteel gehuisvest naast het stadhuis - Markt 2) onder te brengen op de benedenverdieping. Deze dienst is momenteel veel te klein gehuisvest. Bovendien wenst het bestuur deze uit te breiden zodat toeristen hier terecht kunnen voor alle info en eventueel tickets van wat er in Lokeren te beleven valt. Ook een stadswinkel met streekeigen producten en een onthaal voor het watertoerisme staan op het verlanglijstje. Ook het archief (momenteel in de Torenstraat gehuisvest) dient naar dit gebouw te verhuizen. Gelet op de grootte van het gebouw kunnen echter nog andere bestemmingen toegevoegd worden. De stadsdiensten, maar ook verenigingen kunnen extra vergaderruimte gebruiken. In functie van de herinrichting van het huidige administratieve centrum (Groentemarkt 1), zal tevens bekeken worden om de gemeenteraadszaal naar het voormalige postgebouw te verhuizen. Ook andere ceremoniële gebeurtenissen of het ontvangen van groepen moeten hier kunnen doorgaan. Het spreekt vanzelf dat deze ruimtes bij voorkeur polyvalent ingericht dienen te worden. Wanneer op termijn nood zou zijn aan (nieuwe of extra) kantoorruimte, dan moet het ook tot de mogelijkheden horen om deze hier in te richten. 
II.2.7. Looptijd
165 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Bewijs van inschrijving op de tabel bij de Orde van Architecten. 2. Een lijst van de voornaamste gelijksoortige diensten uitgevoerd gedurende de laatste 5 jaar met vermelding van bedrag en datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. 3. Betreffende de infrastructuurstudie- Overzicht eigen personeel en middelen die kunnen ingezet worden voor het volbrengen van de opdracht. - Bekwaamheid en kwaliteitsattesten van het projectteam.

Eventuele minimumeisen:
1. Dit bewijs dient bij de inschrijving gevoegd te worden.
2. Uit deze lijst moeten minimum 3 gelijksoortige (zowel naar aard -publiek gebouw- als naar bedrag) referenties blijken. Minimum 1 project dient de renovatie van een monument te zijn waarbij frequent contact met Onroerend Erfgoed nodig was.
3. Deze documenten dienen bij de inschrijving gevoegd te worden.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-19 11:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-07-17
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-19
Plaatselijke tijd: 11:30
Adres: Bureau Centrale Aankoopdienst - Stadhuis Lokeren (2de verdieping), Groentemarkt 1 te 9160 Lokeren

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: De inschrijver dient verplicht een plaatsbezoek uit te voeren teneinde zich ter plaatse van de toestand te vergewissen. Hij kan hiervoor een afspraak maken op telefoonnr. 09/340 95 50 tijdens de kantooruren.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State-Griffie
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-03