Gemeente Beersel

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Gemeentelijke basisschool Lot - aanstellen multidisciplinair ontwerpteam voor het bouwen en renoveren van schoolgebouw


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Beersel
Postadres: Alsembergsteenweg 1046,BE-1652 Alsemberg
Contactpersoon: Mevrouw Brigitt Verdroncken
Tel: +32 23591700
Fax: +32 23591718
E-mail: brigitt.verdroncken@beersel.be
Internetadres(sen): www.beersel.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Gemeentelijke basisschool Lot - aanstellen multidisciplinair ontwerpteam voor het bouwen en renoveren van schoolgebouw 
Referentienummer: 2925
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeentelijke basisschool Lot, Beerselsestraat 2 te 1651 Lot
II.2.4. Beschrijving
Gemeentelijke basisschool Lot - aanstellen multidisciplinair ontwerpteam voor het bouwen en renoveren van schoolgebouw 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-08-03
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.3. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van diensten voor openbare besturen tegenover diensten voor privé-bouwheren, over de laatste drie beschikbare boekjaren. In dit overzicht wordt, indien van toepassing, onderscheid gemaakt tussen architectuuropdrachten, stabiliteit en technieken.
Eventuele minimumeisen:
2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's met vermelding van de omvang en de dekking in totaal en per schadegeval.
Minimumeis : de minimale dekking van
- 1.500.000 EUR per schadegeval voor de schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels;
- 750.000 EUR per schadegeval voor materiële schade, de immateriële schade die eruit voortvloeit en zuiver immateriële schade vermengd
- 10.000 EUR per schadegeval voor toevertrouwde voorwerpen
3. Minimumeis: De gemiddelde omzet uit opdrachten voor onderwijs of openbare besturen moet minimaal 100.000 EUR bedragen op jaarbasis (voor het ontwerpteam in zijn geheel).

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. De architecten die deel uitmaken van het ontwerpteam moeten ingeschreven zijn bij de Orde van Architecten van België of het bewijs leveren dat zij in de lidstaat van de EU waar zij gevestigd zijn, het beroep van architect mogen uitoefenen.2. De ingenieurs van de groep moeten het bewijs leveren dat zij als raadgevend ingenieur ingeschreven zijn in het beroepsregister van de lidstaat van de EU waar zij gevestigd zijn of een verklaring onder ede afleggen, waaruit blijkt dat zij over de nodige beroepsbekwaamheid beschikken en reeds minstens drie jaar als raadgevend ingenieur werkzaam zijn.3. Technische bekwaamheid en ervaring van de kandidaat. De opdracht omvat het aanstellen van een multidisciplinair ontwerpteam waarvoor de opdrachtnemer een ontwerpteam zal vormen dat minimaal volgende expertises bevat:- architect- raadgevend ingenieur stabiliteit- raadgevend ingenieur technieken- raadgevend ingenieur akoestiek- EPB-verslaggever- veiligheidscoördinatorDe kandidaat mag het ontwerpteam uitbreiden met andere disciplines indien hij dit nodig acht voor de opdracht. Een lid van het ontwerpteam kan verschillende functies op zich nemen indien hiervoor de gevraagde kwalificaties kunnen voorgelegd worden.De beoordeling van de technische bekwaamheid van de kandidaat zal gebeuren aan de hand van een verklarende nota die informatie geeft over de bureaus, de leden van het ontwerpteam dat zich kandidaat stelt, het totaal aantal werknemers in dienst van de betrokken partijen, hun technische specificaties, hun nationaliteit en hun ervaring binnen het onderwijs of de openbare sector.De kandidaat geeft aan welke taken hij zelf opneemt en voor welke taken hij zich laat ondersteunen door externe studiebureaus.Deze beschrijving mag niet meer dan 4 pagina's A4 (enkelzijdig) per (studie)bureau bedragen. Indien de kandidaat zich laat ondersteunen door externe partners in onderaanneming voor bepaalde onderdelen van de opdracht, dient verplichtend een verbintenis, ondertekend door deze partners, tot samenwerking voor deze opdracht worden toegevoegd.4. ReferentiesDe inschrijver geeft minstens vijf en maximum zeven referenties uit openbare sector/instellingen op, waarvan minstens twee in het kader van nieuwbouw- of renovatieopdrachten voor scholen. Deze twee referenties van scholen bevinden zich minstens in de fase van voorlopige oplevering, betreffen de afgelopen 5 jaar en de bouwkost van elk ervan bedroeg minstens EUR 2.000.000.Indien geen referenties van scholen beschikbaar zijn, geeft de kandidaat een grondige motivering waarom hij van mening is om in aanmerking te komen voor de opdracht.Bij elke referentie voegt de inschrijver een projectfiche (max. 4 pagina's per projectfiche) met minimaal de volgende elementen:- Naam van het project, de plaats, totale vloeroppervlakte, bouwperiode en beknopte omschrijving van het bouwprogramma;- korte omschrijving met de kerngegevens betreffende de architecturale visie op het project;- de visie over het gebruik van het gebouw (als schoolgebouw);- de functionaliteit van het ontwerp (circulatie, indeling,.);- het opdrachtgevend bestuur + contactgegevens;- de raming of vooropgesteld budget + de effectieve kostprijs van het project;- de uitvoeringstermijn van het ontwerp en de effectieve werken;- de inbreng van het ontwerpteam/lid van het ontwerpteam en de omvang daarvan in de totale kostprijs. Hiertoe wordt de identificatie van de ontwerper en de netto kostprijs vermeld over volgende onderdelen: - architectuur - stabiliteit - technieken- enkele foto's van het project;Uit de projectfiches van de referentie moet de technische bekwaamheid blijken van het ontwerpteam.(zie opdrachtdocumenten)

Eventuele minimumeisen:
1. Een door de Orde van Architecten van België te viseren attest is voor te leggen


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-09 11:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2020-04-01
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.Opmerkingen over de gunningscriteria:

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State - Afdeling Bestursrechtspraak
Wetenschapstraat 37, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-03