Studiebureau Lobelle

Ardooie: raamcontract onderhoudswerken aan gemeentewegen te Ardooie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Studiebureau Lobelle
Postadres: Gistelsteenweg 112,BE-8490 Jabbeke
Contactpersoon: Emile Geldof
Tel: +32 50300030
E-mail: info@studiebureau-lobelle.be
Internetadres(sen): www.studiebureaulobelle.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363419


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ardooie: raamcontract onderhoudswerken aan gemeentewegen te Ardooie 
Referentienummer: Lobelle SB-WW.2026 Ardooie-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Herstellingswerken aan diverse wegen te Ardooie
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-07


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De samenvattende opmeting in excel