Vzw Kso Tielt-ruiselede

Uitnodiging tot indienen offerte - Bereiden en leveren van schoolmaaltijden - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN - SPECIALE SECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: vzw KSO Tielt-Ruiselede
Postadres: Ieperstraat 32,BE-8700 Tielt
Contactpersoon: De heer Rik Delmotte
Tel: +32 51427190
Fax: +32 51850012
E-mail: rik.delmotte@molenland.be
Internetadres(sen): www.molenland.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Bereiden en leveren van schoolmaaltijden - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging 
Referentienummer: CAT/KSO/IEP/2020
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 55523100
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE257
Voornaamste plaats van uitvoering: campus De Bron, Hulstplein 32 te 8700 Tielt / campus Handelsinstituut Regina Pacis, Patersdreef 5 te 8700 Tielt / campus Sint-Jozefsinstituut, Kroonstraat 19 te 8700 .(zie opdrachtdocumenten)
II.2.4. Beschrijving
Bereiden en leveren van schoolmaaltijden en diensten ter plaatse voor leerlingen kleuter-, lager- en secundair onderwijs, internaat en personeelsleden van de vzw KSO Tielt - Ruiselede en de vzw PoelbergOmmeland. 
II.2.7. Looptijd
60 maand(en)


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-09 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist:Indien het plaatsbezoek niet gebeurt, is de offerte niet geldig.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge
Kazernevest 3, BE-8000 Brugge
Tel: +32 50473200
Internetadres(sen): http://www.rechtbankbrugge.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-07