De Vlaamse Waterweg Nv

Seine-Schelde. Opmaak project-MER kalibratie- en oeverwerken Leie pand 150 : St-Baafs-Vijve - Harelbeke.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Jeroen Vanwayenberghe
E-mail: bovenschelde@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366079


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Seine-Schelde. Opmaak project-MER kalibratie- en oeverwerken Leie pand 150 : St-Baafs-Vijve - Harelbeke. 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-ABS-18-014-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van deze opdracht is het opmaken van een nieuwe project-MER in functie van de vergunningsprocedures voor de aanpassingswerken aan pand 150. Deze project-MER beschrijft in detail de milieu-impact van de voorziene werken langsheen pand 150.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE25
Voornaamste plaats van uitvoering: St-Baafs-Vijve - Harelbeke
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van deze opdracht is het opmaken van een nieuwe project-MER in functie van de vergunningsprocedures voor de aanpassingswerken aan pand 150. Deze project-MER beschrijft in detail de milieu-impact van de voorziene werken langsheen pand 150. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, tonen de inschrijvers hun economische en financiële draagkracht aan door voorlegging van de volgende documenten:1. een verklaring betreffende de totale omzet en, in voorkomend geval, de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. De jaarlijkse minimumomzet dient minimaal ? 200.000,- te bedragen;2. het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De inschrijvers tonen hun technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid aan door overlegging van de volgende documenten:ReferentiesMinstens drie en maximaal zes relevante (inhoud, omvang, .) referenties die opgeleverd werden in de drie jaar voorafgaand aan de publicatie van deze opdracht, waaruit de ervaring van de dienstverlener blijkt en die worden gestaafd met getuigschriften van goede uitvoering. De door de inschrijver opgegeven referenties moeten expertise in volgende domeinen aantonen: Opmaak van een project-MER voor watergerelateerde infrastructuurwerken, landinrichtingsprojecten, rivierinfrastructuurwerken, ..Indien meer dan zes referenties worden ingediend dan wordt enkel beoordeeld op de zes meest recente.De referenties worden vergezeld van volgende informatie: de inhoud van de opdracht; het bedrag van de opdracht; de uitvoeringsperiode van de opdracht; de naam en contactgegevens van een contactpersoon bij het bedrijf, de instelling of de organisatie waarvoor de opdracht werd verricht; of de diensten werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht. Een attest van goede uitvoeringIn geval van diensten voor particulieren, kunnen de referenties worden gestaafd door een verklaring op erewoord van de inschrijver zelf. PersoneelskwalificatiesEen lijst van de studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener en/of het ondernemingskader dat kan worden ingezet voor het uitvoeren van de opdracht. In deze lijst worden de namen, de studie- en beroepskwalificaties en de ervaring van de betrokken personen opgesomd.De dienstverlener dient aan te tonen, o.a. door middel van het voorleggen van CV's, dat hij minstens beschikt over de volgende profielen: Een erkend MER-coördinator De vereiste MER-deskundigen Eén burgerlijk/industrieel ingenieur bouwkunde; Eén persoon met kwalificaties op vlak van stedenbouw en landschappelijk ontwerp.Indien de inschrijver beroep zal doen op onderaannemer(s) dient een schriftelijke verbintenis van de onderaannemer(s) bijgevoegd te worden waaruit blijkt dat deze onderaannemer(s) er zich toe verbinden in onderaanneming van de inschrijver te zullen werken, met opgave van de opdrachtonderdelen waarop deze verbintenis betrekking heeft.AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-11 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-11
Plaatselijke tijd: 09:30
Adres: Merelbeke

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
- uitvoeringstermijn : zie bestek- Vanaf 1 januari 2017 moeten alle facturen die in het kader van deze opdracht worden ingediend op een elektronische manier (e-facturen in XML formaat) worden verstuurd. Meer info over e-invoicing is terug te vinden via https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing.- Bij toepassing van art. 42, §1, 2° Wet 2016 heeft de aanbestedende overheid het recht deze opdracht te herhalen.- De inventaris wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld.De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris.AAN DIT BESTAND MOGEN GEEN WIJZIGINGEN WORDEN AANGEBRACHT MET UITZONDERING VAN HET INVULLEN VAN DE GRIJZE INVULVELDEN.De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand.ZOWEL HET EXCEL- ALS HET PDF-BESTAND MOETEN WORDEN OPGELADEN EN INGEDIEND VIA E-TENDERING.Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf- bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf-bestand aldus het enige rechtsgeldige.Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar ophttp://mow.vlaanderen.be/qc en is ook bijgevoegd als bijlage bij dit bestek.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-05