De Nieuwe Haard Cvba-vso

Bouwen van een appartementsblok van 14 sociale huurappartementen, 19 sociale woningen (na sloop van bestaande woningen) en totaalrenovatie van 3 woningen in de wijk Floréal, Ronse.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Nieuwe Haard cvba-vso
Postadres: F. Rooseveltplein 11/0001,BE-9600 Ronse
Contactpersoon: Peter Lepez
Tel: +32 55217394
E-mail: peter@denieuwehaard.be
Internetadres(sen): http://www.denieuwehaard.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=365829

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Architektenburo Mas
Postadres: Aalststraat 22/1,BE-9700 Oudenaarde
Contactpersoon: Rik Mas
E-mail: rik.mas@architektenburomas.be
Internetadres(sen): http://www.google.be http://www.google.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouwen van een appartementsblok van 14 sociale huurappartementen, 19 sociale woningen (na sloop van bestaande woningen) en totaalrenovatie van 3 woningen in de wijk Floréal, Ronse. 
Referentienummer: DNH-2018/0133/01-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Bouwen van een appartementsblok van 14 sociale huurappartementen, 19 sociale woningen (na sloop van bestaande woningen) en totaalrenovatie van 3 woningen in de wijk Floréal, Ronse.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE235
Voornaamste plaats van uitvoering: Floréal, Ronse
II.2.4. Beschrijving
Bouwen van een appartementsgebouw van 14 sociale appartementen, 19 woningen (na sloop van bestaande woningen) en totaalrenovatie van 3 woningen. 
II.2.7. Looptijd
750 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
categorie D - klasse 7

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Rekening houden met schorsingsperiode tussen de verschillende fases voor herhuisvesting.AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-26 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-26
Plaatselijke tijd: 09:30
Adres: F. Rooseveltplein 11, 9600 Ronse

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde
Bekstraat 14, BE-9700 Oudenaarde

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde
Bekstraat 14, BE-9700 Oudenaarde

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde
Bekstraat 14, BE-9700 Oudenaarde

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-10