Infrabel - Area North-west

57/53/3/18/055 L51A - vernieuwing onderbrugging Roskambeek en onderbrugging kanaal van Lissewege - Stad Brugge


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Infrabel - Area North-West
Postadres: Koningin Maria-Hendrikaplein 2,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Mireille Jacques
Tel: +32 92412475
Fax: +32 92412537
E-mail: mireille.jacques.526@infrabel.be
Internetadres(sen): www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=359735


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
57/53/3/18/055 L51A - vernieuwing onderbrugging Roskambeek en onderbrugging kanaal van Lissewege - Stad Brugge 
Referentienummer: I-I.NW-57/53/3/18/055-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45221119
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De aanneming bestaat hoofdzakelijk uit:
1. L51A (kp 101.763) - ONB Roskambeek:
- Werken waarbij een buitendienststellingsweekend (Totale Lijnonderbreking) zal voorzien worden:
- Uitbraak spoorpaneel en spoorbedding;
- Afbraak metselwerkgewelf;
- Plaatsen van nieuw prefab betondek op bestaande steunmuren;
- Waterdichte rok;
- Drainering en waterhuishouding;
- Heraanleg van spoorbedding;
- Heraanleg sporen op nieuwe bedding;
- Plaatsen tijdelijke snelheidsseinen.
- Overige werken:
- Manipuleren en beschermen van kabels;
- Drooghouden werfzone;
- Plaatsen van kabelsleuven en grachtelementen;
- Pleistermortel op behouden metselwerk;
- Onderhoud bermen;
- Aanleg dienstpad;
- Plaatsen van oeververdediging in beton- en riettegels;
- Plaatsen nieuwe leuningen.
2. L51A (kp 102.720) - ONB Kanaal van Lissewege:
- Herstelling metselwerkgewelf door aanbrengen van spuitbeton;
- Gewapende betonconstructie: nieuwe kopmuur;
- Aanbrengen pleistermortel op metselwerkwanden;
- Plaatsen van nieuwe leuningen;
- Onderhoud van de bermen;
- Plaatsen van oeververdediging in beton- en riettegels.
3. L51B/1 (kp 1.412) - ONB Bocht ter Doestdreef:
- Vernieuwen dekstenen;
- Betonherstellingen.
4. L51B (kp 102.116) - ONB over bevloeiingsgracht:
- Plaatsen van nieuwe leuningen.
De aannemer houdt er rekening mee dat een deel van de beschreven werken in weekend- en/of nachtwerk zullen plaatsvinden, om veiligheidsredenen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Lissewege
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 
II.2.7. Looptijd
180 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse 3 of hoger, Categorie: E

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-25 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-25
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: via e-tendering

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
In het kader van deze opdracht maakt Infrabel gebruik van e-Tendering voor alle fases van de plaatsingsprocedure.De opdrachtdocumenten (bestek en bijlagen) zijn gratis te downloaden op: https://enot.publicprocurement.be. Wij raden u ten stelligste aan om u te registreren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda, verbeteringsberichten, aanvullende informatie, enz.Door zich kandidaat te stellen en/of door in te schrijven op de huidige opdracht, erkennen de kandidaten en inschrijvers dat zij kennis hebben genomen van de gedragscode voor de leveranciers en aannemers van Infrabel en verbinden zij zich ertoe om de bepalingen ervan na te leven. Deze gedragscode kan geraadpleegd en gedownload worden op de site www.infrabel.be onder de rubriek "Business - Leveranciers en aannemers".Voorafgaandelijk plaatsbezoek is verplicht.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Zie artikel 23 van de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-10