Ocmw, Lochristi

Ontwerp-studie en coördinatie van uitbreiding en verbouwing van woonzorgcentrum Sint-Pieter


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: O.C.M.W. - Lochristi
Postadres: Bosdreef 5 A,BE-9080 Lochristi
Contactpersoon: Mevrouw Eylem Karatas
Tel: +32 93559309
Fax: +32 93569594
E-mail: eylem.karatas@ocmwlochristi.be
Internetadres(sen): www.ocmwlochristi.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ontwerp-studie en coördinatie van uitbreiding en verbouwing van woonzorgcentrum Sint-Pieter 
Referentienummer: 2020/002
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71200000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-07


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-02-12
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-02-18
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-02-12
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-02-18
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar dinsdag 18 februari 2020, 12.00.