Ev - Ilvo

Verbouwen van een stal voor fysiologisch onderzoek naar vertering- en darmgezondheidsprocessen bij (mini)-varkens


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: EV - ILVO
Postadres: Burg. Van Gansberghelaan 92/1,BE-9820 Merelbeke
Tel: +32 92722536
E-mail: jan.cooreman@ilvo.vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.ilvo.vlaanderen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=365932


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Verbouwen van een stal voor fysiologisch onderzoek naar vertering- en darmgezondheidsprocessen bij (mini)-varkens 
Referentienummer: EV - ILVO-D68/FysiolOnderz/OP/4-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45214600
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Verbouwen van een stal voor fysiologisch onderzoek naar vertering- en darmgezondheidsprocessen bij (mini)-varkens
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
nieuw document "veiligheidsplan" toegevoegd