Brugse Maatschappij Voor Huisvesting

Bouwen van tuinbergingen & aanleg van terrassen in de tuinen van 63 woningen gelegen ; Verse Vaartstraat, Zoete Vaartstraat & Over De Vaartbeek


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Brugse Maatschappij voor Huisvesting
Postadres: Handboogstraat 2 bus/13,BE-8490 Brugge
Contactpersoon: Kristin Dekeyser
Tel: +32 50459084
E-mail: kristin.dekeyser@bmh.vlaanderen
Internetadres(sen): www.bmh.vlaanderen https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363762


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouwen van tuinbergingen & aanleg van terrassen in de tuinen van 63 woningen gelegen ; Verse Vaartstraat, Zoete Vaartstraat & Over De Vaartbeek 
Referentienummer: BMH-09VM1506-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Bouwen van tuinbergingen & aanleg van terrassen in de tuinen van 63 woningen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De beschrijving van artikel 75 werd gewijzigd