Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

WEM3001 - Wemmel, rioleringswerken E. Van Elewijckstraat en Schoondal


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Joren De Coninck
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366553

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Sweco Belgium NV
Postadres: Posthofbrug 2-4,BE-2600 Berchem
Contactpersoon: Pascale Depaep
Tel: +32 23830640
E-mail: pascale.depaep@swecobelgium.be
Internetadres(sen): http://www.swecobelgium.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
WEM3001 - Wemmel, rioleringswerken E. Van Elewijckstraat en Schoondal 
Referentienummer: AQFINFRA-WEM3001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
WEM3001 - Wemmel, rioleringswerken E. Van Elewijckstraat en Schoondal
- Voorbereidende op- en/of afbraakwerken van rijwegen, voetpaden, van plaatselijke en lijnvormige elementen
- Voorbereidend rooien van bomen, beplantingen, hagen en struiken
- Al de grondwerken nodig voor de uitvoering van de werken volgens de aanduidingen van de plannen, lengte- en dwarsprofielen
- Het uitvoeren van de fundering van de grote rioolbuizen en inspectieputten en ter plaatse gestorte constructie op boorpalen
- De uitvoering van gewone rioleringswerken en afwateringswerken: buizen, inspectieputten, straatkolken in open sleuf (diam 400, diam 500, diam 900 en diam 1200)
- Het aanleggen van een bufferbekken : grondwerk, aanleggen talud, bouwen van drempels d.m.v. hardhouten damplanken, steenbestortingen, .
- Het aanleggen van verhardingen uit bitumineuze materialen op steenslagfundering en van woonerven, trottoirs , parkeervakken en inritten uit betonstraatstenen op gebonden fundering.
- Het plaatsen van trottoirbanden en kantstroken uit beton, incl. fundering en stut in schraal beton
- Het onderhoud van alle werken tot aan de definitieve oplevering
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE24
Voornaamste plaats van uitvoering: Wemmel
II.2.4. Beschrijving
WEM3001 - Wemmel, rioleringswerken E. Van Elewijckstraat en Schoondal - Voorbereidende op- en/of afbraakwerken van rijwegen, voetpaden, van plaatselijke en lijnvormige elementen - Voorbereidend rooien van bomen, beplantingen, hagen en struiken - Al de grondwerken nodig voor de uitvoering van de werken volgens de aanduidingen van de plannen, lengte- en dwarsprofielen - Het uitvoeren van de fundering van de grote rioolbuizen en inspectieputten en ter plaatse gestorte constructie op boorpalen - De uitvoering van gewone rioleringswerken en afwateringswerken: buizen, inspectieputten, straatkolken in open sleuf (diam 400, diam 500, diam 900 en diam 1200) - Het aanleggen van een bufferbekken : grondwerk, aanleggen talud, bouwen van drempels d.m.v. hardhouten damplanken, steenbestortingen, . - Het aanleggen van verhardingen uit bitumineuze materialen op steenslagfundering en van woonerven, trottoirs , parkeervakken en inritten uit betonstraatstenen op gebonden fundering. - Het plaatsen van trottoirbanden en kantstroken uit beton, incl. fundering en stut in schraal beton - Het onderhoud van alle werken tot aan de definitieve oplevering 
II.2.7. Looptijd
260 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Erkenning van de aannemer in categorie C1, klasse 6.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-13 10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-13
Plaatselijke tijd: 10:30
Adres: Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar.Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
De zitting is openbaar.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 260 werkdagenDe aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage via de website van Aquafin nv, www.aquafin.beDe offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20, bus 1, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-11