Agentschap Voor Natuur En Bos

Raamovereenkomst voor ecologisch maaibeheer met tractoren en extra diensten in door ANB beheerde domeinen - beheerregio Groenendaal (Operationeel Terreinbeheer Oost)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap voor Natuur en Bos
Postadres: Graaf De Ferrarisgebouw - Koning Albert II-laan 20 bus 8,BE-1000 Brussel
E-mail: jo.hendriks@vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.natuurenbos.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366645


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor ecologisch maaibeheer met tractoren en extra diensten in door ANB beheerde domeinen - beheerregio Groenendaal (Operationeel Terreinbeheer Oost) 
Referentienummer: ANB-TBO/TO/2020/09-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor het uitvoeren van ecologisch maaibeheer van droge tot natte terreinen met tractoren en een aantal extra diensten.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE24
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor het uitvoeren van ecologisch maaibeheer van droge tot natte terreinen met tractoren en een aantal extra diensten.  
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
maximaal 2 maal verlengbaar 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-13 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-16
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
de griffie van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33 , BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-11