Pidpa

Uitnodiging tot indienen offerte - P-18-011 WPC Westerlo - Waterwinning Vorst 1, Vorst 2, Herselt, Olen en Westerlo - Renovatiewerken aan diverse watervangputten - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Pidpa
Postadres: Desguinlei 246,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Mevrouw Joke Maes
Tel: +32 32168872
Fax: +32 32606003
E-mail: joke.maes@pidpa.be
Internetadres(sen): https://www.pidpa.be/over-pidpa/aanbesteding-open-procedure 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - P-18-011 WPC Westerlo - Waterwinning Vorst 1, Vorst 2, Herselt, Olen en Westerlo - Renovatiewerken aan diverse watervangputten - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging 
Referentienummer: P-18-011
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45259200
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
het boren van 1 put en het dempen van 2 putten in combinatie met bouwkundige en werktuigbouwkundige werken aan deze watervangputten 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse waterproductiecentra, waterwinningen en opjaagstations, 2018 Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
130 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Omvat een combinatie van bouwkundige, werktuigbouwkundige en beperkte elektrische installatiewerken aan 7 watervangputten; 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse waterproductiecentra, waterwinningen en opjaagstations, 2018 Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
180 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Omvat zuivere elektrische installatiewerken aan 27 watervangputten. 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse waterproductiecentra, waterwinningen en opjaagstations, 2018 Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
150 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. zie bestek
Eventuele minimumeisen:
1. zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. zie bestek

Eventuele minimumeisen:
1. zie bestek
Vereiste erkenning: PERCEEL 1:
- De kandidaat (of combinatie van kandidaten) zal voldoen aan elk van volgende eisen:
o Beschikken over een erkenning G1 (Borings- en sonderingswerken en injecties) of G2 (Draineerwerken), klassegrootte 3;
o Beschikken over een erkenning categorie D (Bouwwerken), klassegrootte 3 of categorie E (Burgerlijke bouwkunde) - klassegrootte 3;
o Beschikken over een erkenning categorie C2 (Watervoorziening en leidingen leggen) - klassegrootte 3.
o Beschikken over een erkenning categorie L2 (Hydromechanische uitrustingen - Pomp- en turbinestations uitrusten) - klassegrootte 3;
o Beschikken over een erkenning als boorbedrijf door VMM (situatie op 01/10/2019)
o Voorleggen van referenties van minimum 1 project (met attest van goede uitvoering) voor het boren van watervangputten voor een drinkwatermaatschappij.
PERCEEL 2:
- De kandidaat zal voldoen aan elk van volgende eisen:
o Beschikken over een erkenning categorie D (Bouwwerken), klassegrootte 4 of categorie E (Burgerlijke bouwkunde) - klassegrootte 4;
o Beschikken over een erkenning categorie C2 (Watervoorziening en leidingen leggen) - klassegrootte 4.
o Beschikken over een erkenning categorie L2 (Hydromechanische uitrustingen - Pomp- en turbinestations uitrusten) - klassegrootte 4;
PERCEEL 3:
- Beschikken over een erkenning P2 (Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties) of L2 (Pomp- en turbinestations uitrusten), klassegrootte 4


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-12 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-09-08


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-13