Go! Onderwijs Van De Vlaamse Gemeenschap

SINT NIKLAAS - Forum Da VInci - BASISKWALTEIT


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Postadres: Willebroekkaai 36,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Dhr. Philip De Smet
Tel: +32 27909415
E-mail: philip.de.smet@g-o.be
Internetadres(sen): www.g-o.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366869


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
SINT NIKLAAS - Forum Da VInci - BASISKWALTEIT 
Referentienummer: GO!-PPP095-4286/0004/GO/25002-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45214210
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2020/S 001-000000

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Door een technische fout werd er geen etendering dossier aangemaakt bij publicatie. Om deze reden werd er een nieuwe publicatie gedaan (PPP095-4286/0005/GO/25002) voor dit dossier met de activatie van etendering. BE001 12/02/2020 - BDA nummer: 2020-504774Link naar Etendering dossier : https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspaceDetails.do?workspaceId=209846Voor alle informatie kan u terecht op volgend emailadres : philip.de.smet@g-o.be

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-13