Brugge

Vossensteert - Ter Lo: aanleg van een plateau.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Brugge
Postadres: Burg 12,BE-8000 Brugge
Contactpersoon: De heer Joachim Calcoen
E-mail: joachim.calcoen@brugge.be
Internetadres(sen): http://brugge.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366884

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Openbaar Domein
Postadres: Hoogstraat 37,BE-8000 Brugge
Contactpersoon: de heer Joachim Calcoen
E-mail: joachim.calcoen@brugge.be
Internetadres(sen): http://brugge.be http://brugge.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vossensteert - Ter Lo: aanleg van een plateau. 
Referentienummer: Brugge-Vossensteert - Ter Lo: aanleg van een plateau.-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Vossensteert - Ter Lo: aanleg van een plateau.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Vossensteert (overige), 8310 Sint-kruis.
II.2.4. Beschrijving
Vossensteert - Ter Lo: aanleg van een plateau. 
II.2.7. Looptijd
40 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-23 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-23
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: De offertes worden elektronisch ingediend, er is geen openbare zitting.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
College van Burgemeester en Schepenen
Burg 12, BE-8000 Brugge

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Overheidsopdrachten
Blinde Ezelstraat 1 - 3, BE-8000 Brugge

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-13