Vrije Universiteit Brussel

Werken - Uitbreiding van gebouw Z - verhogen met een verdieping van een bestaand gebouw - inrichten van burelen, vergaderzalen en gemeenschappelijke functies


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vrije Universiteit Brussel
Postadres: Pleinlaan 2,BE-1050 Brussel
Contactpersoon: De heer Nic Van Craen, Algemeen Beheerder
Tel: +32 26292294
E-mail: sonia.dewulf@vub.be
Internetadres(sen): www.vub.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Werken - Uitbreiding van gebouw Z - verhogen met een verdieping van een bestaand gebouw - inrichten van burelen, vergaderzalen en gemeenschappelijke functies 
Referentienummer: 13000-17049_Z
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45214400
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
1431938.36 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: VUB campus Etterbeek, pleinlaan 2 en 5 te 1050 Brussel
II.2.4. Beschrijving
Uitbreiding van gebouw Z door het verhogen met een verdieping van het enige deel van het gebouw dat maar over 1 niveau gebouwd is. De overige gebouwdelen zijn reeds hoger opgetrokken.  De nieuwe ruimtes zullen bureaus, vergaderzalen en een gemeenschappelijke ruimte onderbrengen. In het bestaande gebouwdeel wordt een lift geplaatst die het volledige gebouw toegankelijk maakt. Het gebouw blijft in gebruik tijdens de werken. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 133-325861

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Werken - Uitbreiding van gebouw Z - verhogen met een verdieping van een bestaand gebouw - inrichten van burelen, vergaderzalen en gemeenschappelijke functies

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-10-28

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Wycor
Postadres: Biezeweg 6,BE-9230 Wetteren
Tel: +32 92522600
E-mail: info@wycor.eu
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Internetadres(sen): https://eproadmin.raadvst-consetat.be/

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Internetadres(sen): https://eproadmin.raadvst-consetat.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-11