Provincie West-vlaanderen

Provinciedomein d'Aertrycke te Torhout - aanleg fiets- en wandelpad Moubeek - doorsteek Groene 62


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Provincie West-Vlaanderen
Postadres: Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41,BE-8200 Brugge
Tel: +32 50403482
E-mail: charlotte.deduytsche@west-vlaanderen.be
Internetadres(sen): www.west-vlaanderen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=359698


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Provinciedomein d'Aertrycke te Torhout - aanleg fiets- en wandelpad Moubeek - doorsteek Groene 62 
Referentienummer: West-Vlaanderen-0212/2018/004-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
- Herprofilering van de Moubeek
- Heropwaardering van de groenzone langs de Moubeek
- Fiets- en wandelverbinding tussen de Groene 62 en domein d'Aertrycke
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-14


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Als bijlage het Word-doc 'ERRATUM BIJ MEETSTAAT'
Mogen wij u verzoeken op het inschrijvingsbiljet te vermelden dat er rekening is gehouden met deze 1° terechtwijzing.