Commonwealth War Graves Commission

Restauratie van drie Militaire begraafplaatsen (Vlamertinghe New Military Cemetery, Lijssenthoek Military Cemetery en Spanbroekmolen British Cemetery)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Commonwealth War Graves Commission
Postadres: Elverdingstraat 82,BE-8900 Ieper
Contactpersoon: Sarah Camerlynck
Tel: +32 57223637
E-mail: sarah.camerlynck@cwgc.org
Internetadres(sen): http://cwgc.org https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367044

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Koplamp architecten
Postadres: Watertorenstraat 20,BE-8800 Roeselare
Contactpersoon: Guido Vancoppenolle
Tel: +32 51261911
E-mail: gv@koplamp.be
Internetadres(sen): http://www.koplamp.be http://www.koplamp.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Restauratie van drie Militaire begraafplaatsen (Vlamertinghe New Military Cemetery, Lijssenthoek Military Cemetery en Spanbroekmolen British Cemetery) 
Referentienummer: KOPLAMP-2019_08_VNMC_LMC_SBC-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Restauratie van omheiningsmuren en elementen (offerkruis, ingangselementen, herinneringssteen, dienstgebouwen) van de Militaire Begraafplaatsen (LOT 1) Vlamertinghe New Military Cemetery, (LOT 2) Lijssenthoek Military Cemetery en (LOT 3) Spanbroekmolen British Cemetery.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE253
Voornaamste plaats van uitvoering: Ieper/Vlamertinghe (VNMC), Poperinge (LMC), Heuvelland (SBC)
II.2.4. Beschrijving
Restauratie omheiningsmuren, elementen op begraafplaats en dienstgebouwen 
II.2.7. Looptijd
150 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie administratieve bepalingen

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie administratieve bepalingen
Eventuele minimumeisen:
zie administratieve bepalingen

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie administratieve bepalingen

Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D24

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JA



AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-30 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-30
Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
RAAD VAN STATE
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
RAAD VAN STATE
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
RAAD VAN STATE
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-14