Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

Project 23.219/1 (2118.5) - Oudenaarde, renovatie collector Bruwaan en Serpentstraat


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Tom Deweirdt
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=365123


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project 23.219/1 (2118.5) - Oudenaarde, renovatie collector Bruwaan en Serpentstraat 
Referentienummer: AQFINFRA-23219lot1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Project 23.219/1 (2118.5) - Oudenaarde, renovatie collector Bruwaan en Serpentstraat
De opdracht omvat in hoofdzaak:
 opbraak van bestaande wegenis, riolering en toebehoren;
 aanleg van rioleringen in open sleuf, van Ø250 tot Ø1200 mm, totale lengte 430 m en rioolaansluitingen;
 renovatie collector door lining, van Ø600 tot Ø1000 mm, totale lengte 1990 m;
 bouw van 1 overstort en aanpassen van 2 bestaande overstorten;
 aanleg van onderfunderingen en funderingen;
 aanleg van lijnvormige elementen in geprefabriceerd beton en betonstraatstenen;
 aanleg van verhardingen in asfaltbeton en bestratingen in betonstraatstenen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-14


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
TERECHTWIJZEND BERICHT NR.1 : Wijzigingen in bestek. Voor meer informatie zie document '23219 terechtwijzend bericht 01'.